มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์ 16 ตุลาคม 2563

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่นๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม

ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (autonomy)

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐ ต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธีและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

 1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค
 2. การดูแลการชุมนุมต้องปฎิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น
 3. การใช้รถยิงน้ำยังผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
 5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


ขอแสดงความนับถือ


รายชื่อ

 1. นายแพทย์ กนก วงศ์สวัสดิ์
 2. แพทย์หญิง กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ (โรงพยาบาลนครพิงค์)
 3. แพทย์หญิง กมลวรรณ ไศลบาท
 4. แพทย์หญิง กรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์
 5. แพทย์หญิง กรผกา ขันติโกสุม
 6. นายแพทย์ กรวัฒน์ สวนคล้าย
 7. นายแพทย์ กฤตธีธัช วีระศิริรัตน์
 8. นายแพทย์ กฤษ จันทนะ
 9. นายแพทย์ กฤษฎา ชุมวณิชย์
 10. นายแพทย์ กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
 11. นายแพทย์ กวิน ฟองสถาพร (โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์)
 12. นายแพทย์ กวินท์ ศัลย์วิเศษ
 13. นายแพทย์ กวี จิตรกุลเดชา
 14. นายแพทย์ กวีวัฒน์ ชุมนุมพร (โรงพยาบาลศิริราช)
 15. นายแพทย์ กษมา เมืองยศ (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)
 16. แพทย์หญิง กษิรา อัศวนพคุณ
 17. แพทย์หญิง กอบพร สภานนท์
 18. แพทย์หญิง กัญญาณั ฐ มหิทธิหาญ
 19. แพทย์หญิง กัณฐิกา วงศ์มณีประทีป
 20. แพทย์หญิง กัณฐิกา สิงห์สี
 21. แพทย์หญิง กัณฐิกา อยู่จำนงค์
 22. แพทย์หญิง กาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์
 23. นายแพทย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ
 24. แพทย์หญิง กานต์ธิมา นันทศรุต
 25. แพทย์หญิง กานต์สินี มงคลมาลย์
 26. ทันตแพทย์​หญิง กานติมา กุนทีกาญจน์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย)​
 27. นายแพทย์ กิตติพันธ์ ซันดู
 28. แพทย์หญิง กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล
 29. นายแพทย์ เกรียงไกร สุขทองหลาง (โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์)
 30. แพทย์หญิง เกวลี เอี่ยมวรสมบัติ
 31. แพทย์หญิง เกวลี แชร์
 32. แพทย์หญิง เกษรบัวตอง พิมพ์จักร
 33. นายแพทย์ เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา
 34. นายแพทย์ ไกร ไทยานันท์
 35. แพทย์หญิง ขนิษฐา เธียรกานนท์
 36. ทันตแพทย์หญิง ขวัญมนัส กิตยานุรักษ์
 37. นายแพทย์ คัมภีร์ ดำรงเกียรติ
 38. นายแพทย์ คัมภีร์ สรวมศิริ
 39. แพทย์หญิง จตุพร ดีพลงาม
 40. แพทย์หญิง จรสดาว ริมพณิชยกิจ (โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ)
 41. แพทย์หญิง จริยา ภูดิศชินภัทร
 42. นายแพทย์ จักรทัศน์ เจียมจันทร์
 43. ทันตแพทย์ จักรพล ฉายสุวรรณ (โรงพยาบาลขุนหาญ)
 44. นายแพทย์ จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์
 45. นายแพทย์ จิตรภณ พุฒศรี
 46. นายแพทย์ จิตวัต ชูตระกูลวงศ์ (โรงพยาบาลมหาชนะชัย)
 47. แพทย์หญิง จินต์ โสธรวิทย์
 48. นายแพทย์ จิรวัฒน์ ธเนศธาดา
 49. นายแพทย์ จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย
 50. นายแพทย์ จิรัฎฐ์ สุวรรณวิเศษกูล
 51. นายแพทย์ จิรายุ วิษณุรัก (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 52. แพทย์หญิง จีรภา กาญจนาพงศ์กุล
 53. แพทย์หญิง จุฑาวดี หล่อตระกูล
 54. แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ นุพอ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)
 55. ทันตแพทย์ เจฏฐพงค์ อมรวงศ์
 56. นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ คำยวง
 57. นายแพทย์ เจนพล แก้วกิติกุล
 58. ทันตแพทย์หญิง เจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล
 59. นายแพทย์ ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์
 60. แพทย์หญิง ฉัตร​แก้ว​ กองทรัพย์​
 61. นายแพทย์ เฉลิมพล มาลา
 62. นายแพทย์ เฉลิมวุฒิ โคตุทา
 63. นายแพทย์ ชญานนท์ บุญธีระเลิศ
 64. แพทย์หญิง ชญานี เพ็ญเพียร
 65. แพทย์หญิง ชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์ (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
 66. นายแพทย์ ชนทัต ไตรทอง (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 67. นายแพทย์ ชนธวัช เจียรศรีเสถียร
 68. แพทย์หญิง ชนนาทร หัตถา (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 69. นายแพทย์ ชนาธิป เปรมวิชัย
 70. ทันตแพทย์หญิง ชนิดาภา แสนลี
 71. แพทย์หญิง ชนุตม์ เจริญสุข
 72. แพทย์หญิง ชเนตตา หัตถา
 73. แพทย์หญิง ชมกร ธเนศนิตย์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 74. แพทย์หญิง ชมนาด ศิริรัตน์
 75. แพทย์หญิง ชมพูนุช จันทรกระวี
 76. แพทย์หญิง ชรชล สัชฌบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 77. แพทย์หญิง ชลิตา สามห้วย (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)
 78. ทันตแพทย์ ชวิศ รัตนสุวรรณวุฒิ
 79. นายแพทย์ ชัชนนท์ กัมทรทิพย์
 80. นายแพทย์ ชานนท์ ธรรมอักษร
 81. นายแพทย์ ชารัตน์ ชูเกียรติ
 82. นายแพทย์ ชิติพัทธ์ เจริญเกษมวิทย์ (โรงพยาบาลนครนายก)
 83. นายแพทย์ ชินดนัย ทรงแสงธรรม
 84. นายแพทย์ ชิโนรส วงค์ธิดา
 85. แพทย์หญิง ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 86. แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ธรรมสอน
 87. แพทย์หญิง ญาณินทร์ คูณเจริญสุข
 88. แพทย์หญิง ญานิกา วลีอิทธิกุล
 89. แพทย์หญิง ฐิตาพร สุพรรณนนท์
 90. แพทย์หญิง ฐิตาพร ทรงความเจริญ
 91. นายแพทย์ ฐิติพงศ์ เอมพรหม
 92. 92 แพทย์หญิง ฐิติพร ตั้งวิวัฒนาพานิช
 93. แพทย์หญิง ณกมล ปัญโญเหียง (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 94. แพทย์หญิง ณฐชา เหล่าโผน
 95. แพทย์หญิง ณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์
 96. แพทย์หญิง ณพรวรรณ ศิริมา
 97. แพทย์หญิง ณพิชญา วิริยะ
 98. นายแพทย์ ณภัทร เอกนันท์
 99. แพทย์หญิง ณภัทร เหล่าอรุณ
 100. แพทย์หญิง ณัฏฐวดี นันตา (โรงพยาบาลแม่สะเรียง)
 101. นายแพทย์ ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช
 102. นายแพทย์ ณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล
 103. นายแพทย์ ณัฐชัย เหมทานนท์ (โรงพยาบาลศิริราช)
 104. แพทย์หญิง ณัฐชา นรังศิยา
 105. แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ
 106. นายแพทย์ ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
 107. แพทย์หญิง ณัฐธิดา อินเจริญ
 108. ทันตแพทย์ ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล (โรงพยาบาลเสิงสาง)
 109. แพทย์หญิง ณัฐนรี เรืองปราชญ์
 110. นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 111. นายแพทย์ ณัฐพงษ์ ยูงศิริกาญจน์
 112. แพทย์หญิง ณัฐวรา เนตรากูล
 113. นายแพทย์ ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
 114. นายแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์
 115. แพทย์หญิง ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 116. แพทย์หญิง ณิชากร ตู้จินดา
 117. แพทย์หญิง ณุวรา ภรณวลัย
 118. นายแพทย์ ทนง​ศักดิ์​ ปิดตา​ทะ​สา​
 119. นายแพทย์ ทรงวุฒิ ภู่สว่าง
 120. นายแพทย์ ทศวรรษ หาญจักรคำ (โรงพยาบาลสะเมิง)
 121. นายแพทย์ ธนฉัตร ประพฤทธิพงษ์
 122. นายแพทย์ ธนโชติ รัตนโกศลศรี
 123. แพทย์หญิง ธนพร ผลชานิโก
 124. แพทย์หญิง ธนพร หงษ์คณานุเคราะห์
 125. แพทย์หญิง ธนพร โพธิสุวรรณ
 126. นายแพทย์ ธนพล มีต้องปัน
 127. นายแพทย์ ธนพล เสงี่ยมพร
 128. แพทย์หญิง ธนวดี สิทธิผลกุล
 129. นายแพทย์ ธนวัฒน์ คำภูแก้ว (โรงพยาบาลหนองบัวลำภู)
 130. นายแพทย์ ธนสิทธิ์ วัฒนสุชาติ
 131. แพทย์หญิง ธนัชพร พวงเพชร
 132. นายแพทย์ ธนา ทองศรีคำ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 133. นายแพทย์ ธนาคาร สาระคำ (โรงพยาบาลพุทธชินราช)
 134. นายแพทย์ ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที
 135. แพทย์หญิง ธนาภา หรีรักษ์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 136. แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 137. นายแพทย์ ธรณ์ สันตะรัตติวงศ์
 138. นายแพทย์ ธราธิป กุลกำจร
 139. ทันตเเพทย์ ธัชพล เกษรีภรณ์
 140. แพทย์หญิง ธัญญมาศ บุรณนัฏ (โรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 141. แพทย์หญิง ธัญนาถ ยกชม
 142. นายแพทย์ ธาริต มงคล
 143. แพทย์หญิง ธีรนันท์ จันทิมา
 144. นายแพทย์ ธีรยุทธ มณีศรี (โรงพยาบาลสีดา)
 145. นายแพทย์ ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
 146. นายแพทย์ แธนธรรพ์ แสงภู่ (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
 147. นายแพทย์ นครินทร์ ฤทธิสิงห์ (โรงพยาบาลชุมแพ)
 148. นายแพทย์ นนชยา ใจตรง
 149. แพทย์หญิง นพนันท์ ชัยกิตติศิลป์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 150. นายแพทย์ นพนาท เทียนทอง
 151. นายแพทย์ นราธร เจริญธัญรักษ์ (โรงพยาบาลขอนแก่น)
 152. แพทย์หญิง นริศรา เชิดชู
 153. นายแพทย์ นฤบดินทร์ รอดปั้น
 154. แพทย์หญิง นลิน สัมปุณณะโชติ
 155. นายแพทย์ นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์
 156. ทันตแพทย์ นวพล โกมุทธนชาติ
 157. แพทย์หญิง นวลจุฑา ไทยแท้ (โรงพยาบาลพะเยา)
 158. แพทย์หญิง นันท์ธร คามชิตานนท์
 159. แพทย์หญิง นันทพร นาวารวงศ์
 160. แพทย์หญิง นันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์
 161. แพทย์หญิง นัสรี สะนอ
 162. แพทย์หญิง นาตยา รักพ่วง (DR.Aomthong clinic)
 163. แพทย์หญิง นิชดา พงษ์ธัญญกรณ์
 164. ทันตแพทย์หญิง นิธินันท์ สุธรรม
 165. นายแพทย์ นินนาท ตั้งวงศ์วณิชย์
 166. แพทย์หญิง นิมมิตา ศรีสันต์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 167. แพทย์หญิง นิลลักษมี ฉินกมลทอง (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์)
 168. แพทย์หญิง นิโลบล ยาทองไชย
 169. นายแพทย์ นิสิต แสงนิล
 170. แพทย์หญิง นุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 171. นายแพทย์ เนติภูมิ เกตุสิงห์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 172. แพทย์หญิง เนสซี่ เกิดศิลป์
 173. นายแพทย์ บัณฑวิช สุดสงวน (โรงพยาบาลแม่สอด)
 174. นายแพทย์ บุณยรักษ์ วัฒนะรัตน์
 175. นายแพทย์ เบญจพล ท้วมสมบุญ
 176. ทันตแพทย์หญิง เบญจรัตน์ กอนโภชน์
 177. นายแพทย์ ปณัฐพงศ์ จริยโกมล
 178. แพทย์หญิง ปภาพินท์ ปุษยไพบูลย์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 179. นายแพทย์ ประกาศิษฐ์ คะระวานิช
 180. แพทย์หญิง ประพิณพร สายัณห์
 181. แพทย์หญิง ประพิศ ฉันทสุจริต
 182. นายแพทย์ ประมุข ผลสมบูรณ์สุข
 183. นายแพทย์ ปรัชญา หาญพัฒนภูมิ (โรงพยาบาลปากท่อ)
 184. นายแพทย์ ปวัตน์ พื้นแสน (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 185. แพทย์หญิง ปวีณา พังสุวรรณ
 186. แพทย์หญิง ปองปวัน เชียรวิชัย (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 187. นายแพทย์ ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร
 188. แพทย์หญิง ปัณฑารีย์ คมขำ
 189. แพทย์หญิง ปาณิศา เกิดบัณฑิต
 190. แพทย์หญิง ปาริฉัตร ภาวนากร
 191. แพทย์หญิง ปาวาลี ดาวศิริโรจน์ (โรงพยาบาลอุดรธานี)
 192. นายแพทย์ ปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์
 193. นายแพทย์ ปิยพัทธ์ ปิยะมงคล
 194. แพทย์หญิง ปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์
 195. นายแพทย์ ปิยะ ศรีชนกเจริญรุ่ง
 196. แพทย์หญิง ไปรยา กานตานนท์
 197. นายแพทย์ พงศธร สีห์รา
 198. นายแพทย์ พงศ์ธร โตอินทร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 199. นายแพทย์ พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 200. นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข
 201. นายแพทย์ พชรพล ปิ่นฑสิริ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 202. นายแพทย์ พชรพล กิจภิญโญชัย (โรงพยาบาลตำรวจ)
 203. แพทย์หญิง พนิตนาถ เขมปัญจกุล
 204. แพทย์หญิง พรจิรา กิตติธเนศวร
 205. แพทย์หญิง พรทิพา จรุงไทย
 206. แพทย์หญิง พรพิมล เหรียญธีรศักดิ์
 207. นายแพทย์ พฤฒิชัย วิสุเทพ
 208. นายแพทย์ พฤทธิ์ พิทักษ์การ
 209. นายแพทย์ พลวัฒน์ รัตนะวัน (โรงพยาบาลราษีไศล)
 210. แพทย์หญิง พัชร์นภา โตสุขศรี
 211. แพทย์หญิง พัชริดา มหัสฉริยพงษ์ (โรงพยาบาลแม่ระมาด)
 212. นายแพทย์ พัฒนา สุภัทรดิลกกุล
 213. แพทย์หญิง พิชชาภัสร์ ชินณะราศรี
 214. แพทย์หญิง พิชญา กุศลารักษ์
 215. นายแพทย์ พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์
 216. แพทย์หญิง พิชานัน วรรณวงศ์ (โรงพยาบาลโชคชัย)
 217. นายแพทย์ พิพัฒน์ กุลนิรัตติศัย
 218. แพทย์หญิง พิมพ์พลอย จรดล (โรงพยาบาลน่าน)
 219. นายแพทย์ พิษณุ เฮงศรีธวัช
 220. แพทย์หญิง พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์
 221. นายแพทย์ พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล (โรงพยาบาลศิริราช)
 222. นายแพทย์ พีรพุธ เจียประเสริฐ
 223. นายแพทย์ พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน
 224. แพทย์หญิง พุทธรักษา รัชชกูล (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 225. แพทย์หญิง เพาพะงา ภูมิสถาน
 226. แพทย์หญิง เพื่อนพร หลักเขต
 227. แพทย์หญิง ภรภัทร ยิ้มใหญ่ (โรงพยาบาลศิริราช)
 228. แพทย์หญิง ภวรัญชน์ พินิจจันทร์
 229. แพทย์หญิง ภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์
 230. แพทย์หญิง ภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
 231. แพทย์หญิง ภัทรียา จึงสมเจตไพศาล
 232. นายแพทย์ ภากร พุทธานุภาพ
 233. แพทย์หญิง ภาณุมาศ สุฤทธิ์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 234. นายแพทย์ ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์ (โรงพยาบาลตากสิน)
 235. แพทย์หญิง ภานุช เอี่ยมประภาพร
 236. แพทย์หญิง ภารวี บรรณเกียรติ
 237. แพทย์หญิง ภาวิตา จงสุขศิริ
 238. นายแพทย์ ภุชเคนทร์ กำแพงทอง (โรงพยาบาลวัดเพลง)
 239. นายแพทย์ ภูบดี บงกชวิลาวัณย์ (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา)
 240. นายแพทย์ มณฑล เอกตาแสง (โรงพยาบาลสกลนคร)
 241. แพทย์หญิง มณฑิรา ศิริ
 242. แพทย์หญิง มนสินี เวียงคำ
 243. แพทย์หญิง มนิสสรา เกตุแก้ว
 244. แพทย์หญิง มโนรส มงคลิก
 245. แพทย์หญิง มยุรี หอมสนิท
 246. นายแพทย์ มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์
 247. แพทย์หญิง เมธิตา อิทธิสัญญากร
 248. นายแพทย์ เมธี องค์ศิริพร
 249. นายแพทย์ โมไนย กาญจนสินิทธ์
 250. นายแพทย์ ยศดนัย นาเมืองจันทร์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 251. นายแพทย์ ยุทธวีร์ ศิริจันทร์ (โรงพยาบาลหนองแสง)
 252. นายแพทย์ รชต สันธนะสุรางค์
 253. ทันตแพทย์ รพิฉัตร เมฆศิริ
 254. นายแพทย์ รวินันท์ โสมา (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ AOT)
 255. แพทย์หญิง รวิสรา หงส์กฤษดากร (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 256. นายแพทย์ รัชพงศ์ ทองพูล
 257. นายแพทย์ รัฐพงศ์ จันทร์ตระกูล (โรงพยาบาลพังงา)
 258. นายแพทย์ รัตนภูมิ ส่งเสริม​สวัสดิ์​
 259. นายแพทย์ รัตนศักดิ์ เริงธรรม
 260. นายแพทย์ ราชันย์ วงศ์สาขา
 261. แพทย์หญิง รินลดา พงษ์รัตนกูล
 262. แพทย์หญิง รุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล
 263. นายแพทย์ รุ่งโรจน์ ตั้งพงษ์
 264. แพทย์หญิง รุจยา ร่มเย็น
 265. แพทย์หญิง รุจิรดา ธีระบุญชัยกุล
 266. แพทย์หญิง รุจิรา พัฒนวณิชกุล
 267. ทันตแพทย์ รุจิรา แสนดี
 268. นายแพทย์ เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ
 269. นายแพทย์ เรืองศักดิ์ รื่นสุคนธ์ (โรงพยาบาลหลังสวน)
 270. แพทย์หญิง เรือนขวัญ กัณหสิงห์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 271. ทันตแพทย์หญิง ฤทัยกานต์ วิลัยหอม (โรงพยาบาลแก่งหางแมว)
 272. แพทย์หญิง ลลิตา พระธานี
 273. แพทย์หญิง ลลิตา ตั้นเจริญ
 274. นายแพทย์ ลิขสิทธิ์ โสนันทะ
 275. แพทย์หญิง ลิตา ภูผา
 276. แพทย์หญิง ลิสา กิตติสังวรา (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
 277. แพทย์หญิง ลีลา สีมาขจร
 278. ทันตแพทย์หญิง วรางคณา วรฉายากร (โรงพยาบาลหาดใหญ่)
 279. แพทย์หญิง วรางคณา ไวยรัชพานิช
 280. แพทย์หญิง วราพร อยู่ประสิทธิ์
 281. นายแพทย์ วริชญ์ กอบวรรธนะกุล
 282. นายแพทย์ วริทธิ์ หวังซื่อกุล
 283. นายแพทย์ วริศ ประพุทธ์พิทยา
 284. แพทย์หญิง วริศรา เกตุเอี่ยม
 285. แพทย์หญิง วริศรา อิ่มใจ
 286. ทันตแพทย์ วโรดม จงสุวรรณวัฒนา (โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด)
 287. แพทย์หญิง วลัยลักษณ์ บำรุงกิจ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 288. นายแพทย์ วศิน จีราระรื่นศักดิ์
 289. นายแพทย์ วศิน ปานสิริธนาโชติ
 290. นายแพทย์ วัชระ ลุนจักร (โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร)
 291. นายแพทย์ วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล
 292. แพทย์หญิง วัณย์ศิริ สุวรรณพันธ์ (โรงพยาบาลเลย)
 293. นายแพทย์ วัทธิกร พิชิตพร
 294. นายแพทย์ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 295. แพทย์หญิง วันวิสาข์ บุญเฟื่อง (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 296. นายแพทย์ วัลลภ แสงสันติ (โรงพยาบาลสุรินทร์)
 297. นายแพทย์ วาปี มาศผล (โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี)
 298. แพทย์หญิง วารีณา เลาหพันธุ์
 299. แพทย์หญิง วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์
 300. นายแพทย์ วิชญะ ปริพัฒนานนท์
 301. แพทย์หญิง วิชญาพร ชาวพงษ์
 302. นายแพทย์ วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ
 303. แพทย์หญิง วิชุนันท์ ศรีวิไล
 304. นายแพทย์ วิญญ์ จินะณรงค์
 305. นายแพทย์ วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา
 306. นายแพทย์ วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์
 307. แพทย์หญิง วิภาวัน วัธนะนัย
 308. แพทย์หญิง วิริญจน์ธร ประภากรโกวิท
 309. นายแพทย์ วิศรุต วันไชยธนวงศ์
 310. นายแพทย์ วิสุทธิ จิตนุยานนท์
 311. นายแพทย์ วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)
 312. ทันตเเพทย์ วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง
 313. นายแพทย์ ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ
 314. ทันตเเพทย์ ศวัส แจ่มสุวรรณ (คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา)
 315. ทันตแพทย์หญิง ศศิพิมพ์ สัจจะวัฒนวิมล
 316. แพทย์หญิง ศศิวิมล ส่องสี
 317. แพทย์หญิง ศิถี ชุมทอง
 318. แพทย์หญิง ศิรดา จันทร์โสม
 319. แพทย์หญิง ศุทธิศจี อำมาตย์มณี
 320. นายแพทย์ ศุภการ เตชัสอนันต์
 321. นายแพทย์ ศุภชาติ ชัยอุดมสม (โรงพยาบาลสรินธร)
 322. นายแพทย์ ศุภชีพ วิริยะก่อกิจกุล
 323. นายแพทย์ ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช
 324. นายแพทย์ ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน (โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)
 325. นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล
 326. นายแพทย์ ศุภวุฒิ​ ขันตยานุวงศ์
 327. นายแพทย์ สกล เจริญวีรกุล
 328. นายแพทย์ สมเจตน์ เจนวรพจน์
 329. แพทย์หญิง สรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย
 330. แพทย์หญิง สริตา มุกุระ
 331. แพทย์หญิง สลิล ศิรินาม
 332. นายแพทย์ สิชานนท์ ยืนยาว (โรงพยาบาลปราสาท)
 333. นายแพทย์ สิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง (Vc clinic)
 334. ทันตแพทย์ สิทธิเดช สุขแสง (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
 335. แพทย์หญิง สินี รุ่งรุจิรัตน์ (โรงพยาบาลลำปาง)
 336. แพทย์หญิง สิระสา คำพรรณ์
 337. แพทย์หญิง สิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ (โรงพยาบาลชลประทาน)
 338. แพทย์หญิง สีวลี สีดาฟอง
 339. นายแพทย์ สุขุม กอบเดช
 340. นายแพทย์ สุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์
 341. แพทย์หญิง สุธาทิพย์ ตันกุล
 342. แพทย์หญิง สุภานัน วิจิตตระการ (โรงพยาบาลแม่แตง)
 343. ทันตแพทย์ สุเมธ เขียวอ้าย
 344. นายแพทย์ สุรชัช ศิวะตระกูล (โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี)
 345. แพทย์หญิง สุรัชนา ทองแถม
 346. ทันตแพทย์หญิง สุวีรยา อัศวพัฒนากูล
 347. นายแพทย์ เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ (โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด)
 348. นายแพทย์ เหมือนเพชร ราชายนต์
 349. ทันตแพทย์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 350. นายแพทย์ อธิป แสงรุ่งเรือง
 351. นายแพทย์ อธิภัทร วิชยาอังกูร
 352. นายแพทย์ อธิศ สมิทธิผล
 353. นายแพทย์ อนุตร ขุมมงคล
 354. นายแพทย์ อนุพงค์ กลิ่นอุดม
 355. ทันตแพทย์หญิง อภิชญา พฤกษาเมธานันท์
 356. แพทย์หญิง อภิชญา สุขประเสริฐ
 357. นายแพทย์ อภินันท์ เจริญ​ชั​ยกรณ์
 358. แพทย์หญิง อมรรัตน์ คำสร้อย
 359. นายแพทย์ อมเรศ ภมะราภา
 360. แพทย์หญิง อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน
 361. แพทย์หญิง อรปรียา แวงวรรณ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน)
 362. นายแพทย์ อรรคพงศ์ ทนานใหญ่
 363. แพทย์หญิง อรรถพร อจลเสรีวงศ์
 364. แพทย์หญิง อรสุมา พรรณารุโณทัย
 365. แพทย์หญิง อริศรา ชีวะพฤกษ์
 366. แพทย์หญิง อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
 367. นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์
 368. นายแพทย์ อัคเดช ตั้งปฐมวงศ์
 369. นายแพทย์ อังกูร บุญโนนแต้
 370. ทันตแพทย์หญิง อัจฉราวดี นุชเฉย
 371. แพทย์หญิง อัญชิสา ไตรภพ
 372. แพทย์หญิง อัญมณี ลันโทมรัตนะ
 373. แพทย์หญิง อัญมณี ไชยยิ่ง
 374. แพทย์หญิง อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์
 375. นายแพทย์ อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ)
 376. แพทย์หญิง อาภากร​ เหล่า​ชุน​สุวรรณ​
 377. นายแพทย์ อาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
 378. ทันตแพทย์ อิทธิพล ชาญชินนำ (โรงพยาบาลพนมไพร)
 379. นายแพทย์ อิบตีซาม อาเซ็ง (โรงพยาบาลระแงะ)
 380. นายแพทย์ อิสระ สังชะนา (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
 381. นายแพทย์ อุฬาร สวนขวัญ
 382. แพทย์หญิง อุฬารัตน์ สรัสสมิต
 383. นายแพทย์ เอกอาชาน โควสุภัทร์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 384. ทันตแพทย์หญิง บุณยนุช พชระเศรณี
 385. แพทย์หญิง ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
 386. แพทย์หญิง ชนธิภา กลีบแก้ว
 387. แพทย์หญิง พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล
 388. นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ สิงห์สาย (โรงพยาบาลบ้านม่วง)
 389. นายแพทย์ จิรภาส ปอแก้ว
 390. แพทย์หญิง ณัฏฐภัทร ขัตตินานนท์ (โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง)
 391. นายแพทย์ วันชัย บุญทา
 392. แพทย์หญิง ณัฐธยาน์ เรขะธีระโรจน์ (โรงพยาบาลศิริราช)
 393. นายแพทย์ พศวัจณ์ ปลาเงิน (โรงพยาบาลน่าน)
 394. แพทย์หญิง พรกนก พฤกษ์ปิติกุล
 395. นายแพทย์ ธนฉัตร ยศเรืองศรี (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 396. แพทย์หญิง พยานรัก ศรีวิเศษ
 397. นายแพทย์ ปวินท์ โตวิชยธำรง
 398. ทันตแพทย์ คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
 399. นายแพทย์ พงศธร เหลืองศศิพงษ์
 400. แพทย์หญิง ศลิษา โลบูลโย่
 401. นายแพทย์ ศุภณัฐ รักษ์ไพเศษ
 402. นายแพทย์ ปิยณัฐ รัตนเดช
 403. แพทย์หญิง ชญาดา วัฒนบุรานนท์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 404. แพทย์หญิง วิภาวี ภัทรจินดานุวงศ์ (สำนักการแพทย์ กทม.)
 405. นายแพทย์ ทศพร กุลวงศ์อนันชัย
 406. แพทย์หญิง ศิริลักษณ์ ลอดทอน
 407. นายแพทย์ พงศ์พันธุ์ เขาจารี (โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง)
 408. นายแพทย์ ภาสคณิน อริยพรพิรุณ (โรงพยาบาลแม่สอด)
 409. นายแพทย์ บดีศร เตชะจันตะ
 410. นายแพทย์ สุมนัส บุณยะรัคเวช
 411. แพทย์หญิง กฤติกา โภคสวัสดิ์
 412. นายแพทย์ โชคชัย เมฆศิรินภาพงศ์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 413. แพทย์หญิง สุธีรา ธรรมยุทธสกุล
 414. แพทย์หญิง อารีนา มะเซ็ง (โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี)
 415. นายแพทย์ นิสิต วรรธนัจฉริยา (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 416. ทันตแพทย์หญิง เสาวนิตย์ ฝากาบล
 417. แพทย์หญิง พลอยไทย ภูนิคม (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์​)
 418. แพทย์หญิง วิชชุรีย์ เวชชากุล
 419. แพทย์หญิง ณิชา สวัสดิชัย
 420. แพทย์หญิง ณัฐณิชา บุญมา (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)
 421. นายแพทย์ วันฉัตร เสาวงค์
 422. แพทย์หญิง เกวลิน วรรธนัจฉริยา
 423. แพทย์หญิง ฐาปิยา บัวหลวงงาม
 424. แพทย์หญิง สิริมาศ ประทุม
 425. แพทย์หญิง กุลฤดี ศิริพรโภคา
 426. ทันตแพทย์หญิง อรวี ดำรงค์วานิช
 427. นายแพทย์ โชฎก พรหมแสนจันทร์ (โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน)
 428. แพทย์หญิง พิณแก้ว ศิลปโภชากุล
 429. นายแพทย์ คัมภีรภาพ เลี่ยมวิทยานนท์
 430. แพทย์หญิง กฤษนันท์ คัมภีราวัฒน์
 431. นายแพทย์ วิทิตย์ วารีทิพย์
 432. แพทย์หญิง พันพร ฮะกีมี
 433. แพทย์หญิง เบญญา เทวาดิเทพ
 434. นายแพทย์ อุกฤษ ทองสุภาภรณ์
 435. ทันตแพทย์หญิง สุธินี ตังอำนวย
 436. แพทย์หญิง นภสร อรไทวรรณ
 437. แพทย์หญิง นภัส รุ่งเรืองธนะกิจ (โรงพยาบาลนครพิงค์)
 438. แพทย์หญิง วรรณวิภา ทองสองชั้น
 439. นายแพทย์ กัณณพนต์ อานามนารถ
 440. ทันตแพทย์หญิง ปารียา ยงวงค์สุนทร
 441. นายแพทย์ ศีลวัต คูนชัยนนท์ (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด)
 442. นายแพทย์ ธีรชัย เพิ่มพานิช
 443. นายแพทย์ อนิวรรต นิลกาญจน์
 444. แพทย์หญิง สจีพรรณ อนันตโสภณ
 445. แพทย์หญิง ศรุตยา โต๊ะถม
 446. นายแพทย์ กิตติพงษ์ วิทยาไพโรจน์
 447. แพทย์หญิง พิชชาพร ไพโรจน์
 448. นายแพทย์ ณัฏฐชัย วงษ์วานิช (โรงพยาบาลไทยเจริญ)
 449. แพทย์หญิง วัชริยา วิเศษนคร
 450. ทันตแพทย์ ประสิทธิ์ วงค์สุภา
 451. นายแพทย์ กนกพล สีจุ้ย (โรงพยาบาลสุรินทร์)
 452. นายแพทย์ ศรัณย์​ ธีรอภิศักดิ์กุล (สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)
 453. นายแพทย์ ทยากร คุปกาญจนา
 454. นายแพทย์ ธนวิชญ์ สถิตย์ตระกูล (โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)
 455. แพทย์หญิง วรันธร สมจินดา
 456. แพทย์หญิง นรี พฤฒิคามภีร์
 457. แพทย์หญิง วิลาสินี แพงวงษ์
 458. นายแพทย์ ณิพิฐ ตั้งจิตนบ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)
 459. นายแพทย์ ธนภพ การุญ
 460. แพทย์หญิง เมทินี วีระธรรมโม
 461. นายแพทย์ ชาคริต ไพบูลย์ภราดร (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
 462. นายแพทย์ อภิสิทธิ์ สาราลักษณ์
 463. นายแพทย์ ดนัย นิยมในธรรม
 464. แพทย์หญิง สิริรัตน์ อยู่ยอด
 465. นายแพทย์ สินธิป พัฒนะคูหา
 466. แพทย์หญิง รุจิกานต์ ทองสุภาภรณ์
 467. แพทย์หญิง ลดาทิพย์ ทองธเนศ
 468. นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ อมรวิทย์
 469. นายแพทย์ กฤตย์ ฐิตสมานนท์
 470. แพทย์หญิง จิรัชยา งามพิมลศรี
 471. นายแพทย์ ภัทระ กาญจนกันทร์
 472. แพทย์หญิง ณัชชา ลาวัณย์รัตนากุล (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 473. นายแพทย์ ภัทร วรวุทธินนท์
 474. นายแพทย์ กฤษฎา อึ้งอำพร (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 475. นายแพทย์ กฤตินันท์ บุญรำไพ
 476. แพทย์หญิง ชลทิพย์ ธีระชาติสกุล (โรงพยาบาลยางตลาด)
 477. แพทย์หญิง วริษา ปิยนุสรณ์
 478. แพทย์หญิง วริยา อึ่งเส็ง
 479. แพทย์หญิง ติยารัชต์ ขยันกิจ
 480. นายแพทย์ อาสาห์ ธีรนวกรรม
 481. นายแพทย์ วัชรพล ช้างศิลา
 482. แพทย์หญิง ธารทิพย์ เกตุย้อย
 483. แพทย์หญิง ปพิชญา อุไรฤกษ์กุล
 484. ทันตแพทย์ เจษฎา ปัญญาศร
 485. นายแพทย์ สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา (โรงพยาบาลศิริราช)
 486. แพทย์หญิง วริศรา บารมี
 487. แพทย์หญิง อรุโณทัย ภูสินพิโรดม
 488. นายแพทย์ วณัฐ แม้นธนาวงศ์สิน
 489. นายแพทย์ ศุภณัฐ วิโนทัย
 490. แพทย์หญิง ปาจารีย์ เวียงแก้ว
 491. นายแพทย์ อรัญ คำภาอินทร์
 492. นายแพทย์ วงศธร ธรรมกุล (โรงพยาบาลสกลนคร)
 493. ทันตแพทย์หญิง พสธร จิ๋วราษฎร์อำนวย
 494. นายแพทย์ ณัฐวุฒิ พ่วงพันธุ์งาม (โรงพยาบาลศิริราช)
 495. นายแพทย์ กฤติน กองเกตุใหญ่
 496. แพทย์หญิง อมลณัฐ โสภณ
 497. แพทย์หญิง ดุษฎีวรรณ ปัญญา
 498. ทันตแพทย์ รสสุคนธ์ คำหอม
 499. นายแพทย์ วีระยุทธ สุขทวี
 500. นายแพทย์ ฐานาถ พลานุเวช
 501. นายแพทย์ ราเชนทร์ สอนมา
 502. นายแพทย์ บุลากร จันหฤทัย (โรงพยาบาลพังโคน)
 503. แพทย์หญิง กรอบกาญจน์ วิชิตนาค
 504. นายแพทย์ ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 505. แพทย์หญิง ณภัทร ตาลพันธุ์ (โรงพยาบาลสมเด็พระยุพราชกุฉินารายณ์)
 506. นายแพทย์ ปวเรศ เสนา
 507. นายแพทย์ กฤช ธนารุจน์ศุภฤกษ์
 508. แพทย์หญิง ฉมามาศ จินตนาวัน
 509. นายแพทย์ เจษฎา อัศวภาคย์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 510. นายแพทย์ พลวิทย์ ชุติสิระ (โรงพยาบาลศิริราช)
 511. นายแพทย์ ชวิน วรกุล (โรงพยาบาลกบินทร์บุรี)
 512. นายแพทย์ กันต์ธร รากคำ (โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย)
 513. ทันตแพทย์หญิง จิดาภา ชัยวร (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์)
 514. แพทย์หญิง ชลนาถ อินทกรอุดม
 515. แพทย์หญิง ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล
 516. แพทย์หญิง ชนากานต์ เตียวรุ่งเรืองสุข (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า)
 517. นายแพทย์ ขวัญชัย มาสุธน
 518. นายแพทย์ ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์
 519. นายแพทย์ ชาคริต อาภรณ์เพชร
 520. ทันตแพทย์ ภควัต คุณาวงษ์กฤต
 521. นายแพทย์ อิทธิวัฒน์ อ่อนกลิ่น
 522. แพทย์หญิง ธิดาวรรณ พึ่งบุญศรี
 523. นายแพทย์ ปฐมพร รัตนานนท์
 524. แพทย์หญิง ภัทรกมล เฟยลุง
 525. นายแพทย์ กฤตนันท์ เพ็งสุวรรณ
 526. แพทย์หญิง ณิชนันทน์ เชียรสิริไกรวุฒิ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 527. นายแพทย์ บุญฤทธิ์ ชาครียนันท์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 528. นายแพทย์ พชร ศศะนาวิน
 529. แพทย์หญิง จุฑาพา พงษ์กล่าวขำ
 530. แพทย์หญิง นัจพรรณ พรมศรี
 531. ทันตแพทย์ อายุพูน โอภาสะคุณ
 532. นายแพทย์ วีร​วิทย์​ เจริญ​พง​พันธุ์​
 533. แพทย์หญิง ณฐินี เบญจางคประเสริฐ
 534. ทันตแพทย์ ศุภสัณห์ สวัสดีนฤนาท
 535. นายแพทย์ ธนกฤต สุคนธเมธีรัตน์
 536. ทันตแพทย์หญิง สาลี ตันติวิภาวิน
 537. แพทย์หญิง ผริตา ด่านกุล (โรงพยาบาลศิริราช)
 538. นายแพทย์ ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ
 539. นายแพทย์ ณัฐวุฒิ สุปัน
 540. นายแพทย์ พงศกร เชเวดิต
 541. แพทย์หญิง ปาลิดา เครือเช้า
 542. แพทย์หญิง วิลาสินี นาดอน
 543. แพทย์หญิง ธันยพร คงศรีศักดิ์
 544. แพทย์หญิง ศุภัชญา สุขกายะ
 545. นายแพทย์ ราม งามวิทย์โรจน์
 546. แพทย์หญิง นันท์ธีมา เมฆแสน
 547. แพทย์หญิง สิริภัทร ปัทมภาสสกุล (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
 548. นายแพทย์ นภัส แสงอุทัย
 549. แพทย์หญิง ศิรินภา เรืองวินิตวงศ์ (โรงพยาบาลเลย)
 550. นายแพทย์ สุพจน์ แพทย์วงษ์
 551. นายแพทย์ จักรพงศ์ วิคเตอร์
 552. นายแพทย์ สนธิพัฒน์ สนธิไชย
 553. นายแพทย์ วรรธนัย ศรีไพรวรรณ
 554. แพทย์หญิง สมสกุล เกียรติอนันต์ (โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน)
 555. แพทย์หญิง วรวลัญช์ กัลยาณสิทธิ์
 556. แพทย์หญิง พรธิดา ผลินยศ
 557. แพทย์หญิง เรียงกานท์ ศรมยุรา
 558. ทันตแพทย์ ก้องเกียรติ พิสุทธยางกูร
 559. นายแพทย์ ชินดนัย อินทร์ดำ
 560. นายแพทย์ ธนพล กล้าหาญ
 561. แพทย์หญิง ดวงทิพย์ หลงจิตร
 562. นายแพทย์ ธนาวุฒิ ทือกระโทก (โรงพยาบาลกรุงเทพตราด)
 563. แพทย์หญิง จินิส สีห์รา
 564. นายแพทย์ ภควัต บุญโรจน์ (โรงพยาบาลนางรอง)
 565. แพทย์หญิง ไรวดา สงวนตระกูล (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 566. ทันตแพทย์หญิง พันไมล์ เพชรประดับ
 567. แพทย์หญิง รัตนา ซิมสุชิน
 568. แพทย์หญิง ศิริประภา สมถา
 569. นายแพทย์ สุภกิจ คุณูปการ
 570. แพทย์หญิง สมิตา ไพโรจน์ศักดิ์
 571. นายแพทย์ เฉลิมชัย อนุตรสุธี
 572. นายแพทย์ ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์ (ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 573. ทันตแพทย์ ภูมิเสถียร โชติกเสถียร
 574. นายแพทย์ ปฐมพงศ์ โพธิผล
 575. นายแพทย์ อุเทน เกตุแก้วสุวรรณ
 576. ทันตแพทย์ ธนทัต ชมภูมิ่ง (โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น)
 577. แพทย์หญิง ปิยะนุช ตระกูลพรายงาม
 578. นายแพทย์ ชวินทร์ สุเทพารักษ์
 579. นายแพทย์ เอื้ออังกูร บูชา (ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 580. แพทย์หญิง นรรัตน์ นิมกาญจน์
 581. นายแพทย์ กิตติคุณ ล้อประสิทธิ์
 582. แพทย์หญิง พนิดา วิจารณ์
 583. แพทย์หญิง ธีร์วรา ธินันท์
 584. ทันตแพทย์หญิง ชนันพร เตียวเจริญโสภา
 585. แพทย์หญิง วริศรา แสนชัย
 586. แพทย์หญิง ดลฤทัย พัฒนาวิจิตร
 587. ทันตแพทย์ ปองธรรม สาธกุไร
 588. นายแพทย์ ณัฐ เกตุมาน
 589. แพทย์หญิง ปรัตถา เกิดศิริ
 590. แพทย์หญิง เก็จอัมพร ศิริปักมานนท์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 591. แพทย์หญิง ลาวัณย์ ร่วมฤดีมาศ
 592. นายแพทย์ พรหมภักดิ์ นิตยวรรธนะ (โรงพยาบาลศิริราช)
 593. แพทย์หญิง จิราภรณ์ จันทร์คำ
 594. นายแพทย์ กิตติธัช บรรจงลีลาหงส์
 595. ทันตแพทย์หญิง อัจฉรียา ปิยะสันติ
 596. นายแพทย์ ตรีวัฒน์ รุจิยาปนนท์
 597. นายแพทย์ จักรกฤษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
 598. นายแพทย์ ณัฏฐ์ภวัต จิตต์ปรีชาญ (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)
 599. นายแพทย์ ปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ
 600. แพทย์หญิง จิราพร พรหมจรรย์
 601. นายแพทย์ ณภัทร ไวทยกุล
 602. แพทย์หญิง สาวิณี คงเพชร (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 603. แพทย์หญิง ศิริวรรณ เสียงสาว
 604. นายแพทย์ หัสนัยน์ บรรทัดธรรม
 605. นายแพทย์ สุรชาติ ลี้ประเสริฐ
 606. นายแพทย์ นรเทพ กุลโชติ
 607. แพทย์หญิง ภรณ์ชนก สบู่แก้ว
 608. แพทย์หญิง ศุทธินี คิดสุข
 609. แพทย์หญิง วชิราภรณ์ พัชรมงคล
 610. นายแพทย์ อาจหาญ กาญจนาอังกูร
 611. ทันตแพทย์ ณัฐวุฒิ พารักษ์
 612. นายแพทย์ ลานโพธิ์ (เบญจปฐมรงค์) เบญจธรรมรตี
 613. นายแพทย์ ศิริศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ
 614. แพทย์หญิง ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม (โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น)
 615. นายแพทย์ ไววิทย์​ สงวนวงศ์วาน​ (โรงพยาบาลหัวหิน)
 616. ทันตแพทย์หญิง ลักษมี ลิมานนท์ดำรงค์
 617. แพทย์หญิง จุฑามาศ กลีบแดง
 618. แพทย์หญิง ปทุมมา ผลผักแว่น
 619. นายแพทย์ สุธีรวิทย์ โพธิกนิษฐ์
 620. นายแพทย์ พยนต์ ฐานะสถิรกุล
 621. ทันตแพทย์ รุ่งโรจน์ ประสพสุข
 622. นายแพทย์ เจษฎา รอบรู้
 623. ทันตแพทย์ กิชสิทธิ์ ชีวากร
 624. แพทย์หญิง ชัญญา อุ่นปัญโญ
 625. นายแพทย์ ณัฐวุฒิ​ สิงห์​สันเทียะ
 626. นายแพทย์ ชยุตม์ ทัศนสุนทรวงศ์
 627. ทันตแพทย์หญิง วิชชุดา หลิมศิริวงษ์
 628. นายแพทย์ ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี)
 629. นายแพทย์ ภาณุพงศ์ กองดวง
 630. แพทย์หญิง นภสร ธิวงศ์คำ
 631. แพทย์หญิง สรัญญา อาฮูยา
 632. นายแพทย์ นพดล สี่สุวรรณ
 633. นายแพทย์ ศศิน กิจสำราญกุล (โรงพยาบาลศิริราช)
 634. แพทย์หญิง ณิชาภัทร พาหิระ
 635. นายแพทย์ กัณฐัศว์ พูลสวัสดิ์
 636. นายแพทย์ เอกลักษณ์ พยอมหอม
 637. นายแพทย์ ศักดา สถิรเรืองชัย
 638. แพทย์หญิง รัตนาภา เกษรสมบัติ
 639. นายแพทย์ ธีรเจต กวยบุญ
 640. นายแพทย์ ไชยวัฒน์ พาณิชย์ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 641. ทันตแพทย์หญิง สุณิสา โรจนวิภาต
 642. ทันตแพทย์ ธีระภัทร์ สุริแสง
 643. แพทย์หญิง ณัฐชา อินทร
 644. แพทย์หญิง สิริกัญญา สมบูรณ์ยิ่ง
 645. แพทย์หญิง ธาริตา จารุชนะพงศ์ธร
 646. นายแพทย์ พันธกานต์ ปัญใจแก้ว
 647. แพทย์หญิง นพวรรณ ตันศิริมาศ
 648. ทันตแพทย์หญิง สุธาวี วิไลพรไสว
 649. แพทย์หญิง กิติยา แก้วถาวร
 650. นายแพทย์ พัลลภัทร น้อยธิ
 651. นายแพทย์ นภดล อุดมรัศมี
 652. นายแพทย์ รัฐพล จันทรสม (โรงพยาบาลขอนแก่น)
 653. นายแพทย์ ภควัต จงสถิตเกียรติ
 654. นายแพทย์ อภิรักษ์ เมฆมังกรทอง
 655. แพทย์หญิง ชุติมนฑน์ นามบุญลือ
 656. นายแพทย์ ทศพร เจริญศรี
 657. แพทย์หญิง ว​ราลี​ อมรินท​โร​วาท​
 658. แพทย์หญิง กมลวรรณ แดงประเสริฐ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 659. นายแพทย์ ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย
 660. แพทย์หญิง เพราพะงา อุดมภาพ
 661. แพทย์หญิง วัช​ราภรณ์​ สุวรรณ​หงษ์​ (โรงพยาบาลนวมิน​ทร์​9)
 662. ทันตแพทย์ กิตติคุณ จำปาดะ
 663. นายแพทย์ ทรงเกียรติ ศิริรัศมีวงศา
 664. นายแพทย์ ชุติเทพ ทีฆพุฒิ
 665. นายแพทย์ จิรายุ จันทนาโกเมษ
 666. นายแพทย์ พิชญ์พงศ์ พูลผล
 667. นายแพทย์ ศุภโชค อจลเสรีวงศ์
 668. นายแพทย์ ธงศักดิ์ วงศ์พงศาลี
 669. นายแพทย์ สิริพัฒน์ ดาวเจริญพร
 670. นายแพทย์ เจตนิพัทธ์ อินทร์พงษ์พันธุ์
 671. แพทย์หญิง พิธพร วัฒนาวิทวัส
 672. นายแพทย์ สิริสวัสดิ์ ปลื้มวรสวัสดิ์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
 673. แพทย์หญิง ปภัสสร ลิ้มสุวรรณ
 674. ทันตแพทย์ อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
 675. แพทย์หญิง ไอริณ เชาว์ชาญกิจ (โรงพยาบาลตากสิน)
 676. แพทย์หญิง วรภัทร เชิงปัญญา
 677. นายแพทย์ ไตรจักร กุลศิริ
 678. นายแพทย์ พีรวัส วัฒนสมบัติ
 679. นายแพทย์ ถนัดศรี มะโนตา
 680. แพทย์หญิง วรพัจน์ วรปัญญา (University of North Carolina at Chapel Hill)
 681. แพทย์หญิง ธัญพิชชา ธีรเวช
 682. แพทย์หญิง โชติกา แจ่มฟ้า
 683. แพทย์หญิง ณัฏฐณิชา นพรัตน์ (โรงพยาบาลสันทราย)
 684. นายแพทย์ รัฐศาสตร์ กวานดา (โรงพยาบาลบ้านผือ)
 685. แพทย์หญิง จิราภา คชวัฒน์
 686. นายแพทย์ ไพจิตร อธิไภริน (โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
 687. ทันตแพทย์ พศวัต พูลเกิด
 688. นายแพทย์ ขวัญฟ้า สารทอง (โรงพยาบาลสารภี)
 689. ทันตแพทย์ ณัฏฐกร ฉันทศาสตร์
 690. แพทย์หญิง พิมพ์ทอง จิตสกุลชัยเดช
 691. นายแพทย์ ธีรภัทร ศรีมโนรถ
 692. แพทย์หญิง ฉัตรกนิษฐ์ สราญฤทธิชัย
 693. นายแพทย์ อธิปัตย์ มะโนยานะ
 694. แพทย์หญิง ศลิษา เวทย์นฤมาณ
 695. แพทย์หญิง ณิชา โนจิตต์
 696. แพทย์หญิง เทียนฉาย ขจรวงศ์สถิต (โรงพยาบาลขอนแก่น)
 697. นายแพทย์ ธนพล อัมพะเนตร์
 698. แพทย์หญิง ปิยะธิดา บรรพวัฒนรักษ์
 699. นายแพทย์ ภาคภูมิ สถิรเรืองชัย
 700. นายแพทย์ ทิชากร ติ๊บศรี
 701. แพทย์หญิง วรารัตน์ ทาตายุ (โรงพยาบาลลำปาง)
 702. นายแพทย์ กรวิก มีศิลปวิกกัย (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 703. แพทย์หญิง ชุติกาญจน์ ทองสุจริตกุล
 704. แพทย์หญิง ลฎาภา สามัคคีธรรม
 705. นายแพทย์ สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์
 706. นายแพทย์ ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น (โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)
 707. นายแพทย์ กำจร จันทร์แจ่ม (โรงพยาบาลเทพปัญญา เชียงใหม่)
 708. นายแพทย์ ภูมิป​ภพ​ สุน​ศุ​ข​
 709. นายแพทย์ กิตติชัย วัฒนาปัญญาชน (โรงพยาบาลพิจิตร)
 710. แพทย์หญิง พิชญา วัฒนการุณ
 711. นายแพทย์ พันธุ์เทพ พงษ์พันธุ์เลิศ
 712. นายแพทย์ ณัฐพล ศรีชมภู
 713. แพทย์หญิง กาญชนก เลิศอาวาส
 714. แพทย์หญิง ณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม (โรงพยาบาลพะเยา)
 715. แพทย์หญิง เอม สิรวราภรณ์ (โรงพยาบาลพะเยา)
 716. แพทย์หญิง โสมพรรณ เรือนทิพย์
 717. นายแพทย์ จารุพรต ตวงศิริทรัพย์
 718. นายแพทย์ ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
 719. นายแพทย์ พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล (โรงพยาบาลศิริราช)
 720. แพทย์หญิง รัชริน เบญจวงศ์เสถียร
 721. แพทย์หญิง ชุติมณฑน์ สุนทรธรรม
 722. แพทย์หญิง วีวรรธนา แก้วบัวดี
 723. นายแพทย์ ณัฐพล แก่นไร่ (โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร)
 724. แพทย์หญิง ปรียนันท์ อารีวิจิตร
 725. นายแพทย์ ปรีดี กาญจนาพงศ์กุล (โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี)
 726. แพทย์หญิง ชัญญา จิระไกรวุฒิเดช (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 727. นายแพทย์ มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล (โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก)
 728. แพทย์หญิง วีรยา สันวรรณ
 729. ทันตแพทย์ ปรินทร รัตนกิจกมล
 730. นายแพทย์ จักรพงษ์ ปูเวสา
 731. นายแพทย์ สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ
 732. แพทย์หญิง จุฬารัตน์ โนนคู่เขตโขง
 733. นายแพทย์ พิทยาธร ติณศรี
 734. นายแพทย์ วรท ศรีเรือนทอง (โรงพยาบาลท่าตูม)
 735. แพทย์หญิง ดารานาถ มูลสินธ์ (โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์)
 736. นายแพทย์ พีรวุฒิ บุณยะนิวาศ
 737. ทันตแพทย์หญิง วรารัตน์ ใจชื่น
 738. นายแพทย์ ชวชัย พงษ์พนัศ (โรงพยาบาลพะเยา)
 739. นายแพทย์ ณัฐชนน สมานจารุวรรณ (โรงพยาบาลพิมาย)
 740. แพทย์หญิง กฤษณา​ ซากลม
 741. แพทย์หญิง อภิรดี แสนลี่
 742. แพทย์หญิง พัณณ์ชิตา ชำนาญกิจวณิชย์
 743. นายแพทย์ ภัทร ควรสนธิ
 744. นายแพทย์ ธนาสิทธิ์ ยิ่งกำแหง
 745. แพทย์หญิง ณัฐพร ทัศนาวิวัฒน์
 746. นายแพทย์ กันตณัฎฐ์ อยู่ตรีรักษ์
 747. แพทย์หญิง สิริภา บำรุงเทียน
 748. แพทย์หญิง ธิดา เฉลยปราชญ์
 749. นายแพทย์ สันติ วชิรจิรากร
 750. นายแพทย์ ธนพงศ์ ศรีศุภชัยยา
 751. นายแพทย์ จิรวัฒน์ พิรเวชสกุล
 752. นายแพทย์ สิรภาคย์ พลศักดิ์
 753. แพทย์หญิง สิตานัน เลิศศิริพาณิชย์
 754. นายแพทย์ กีรติ กีรติพงศ์พันธุ์ (โรงพยาบาลสมุทรสาคร)
 755. นายแพทย์ ภัทรวิชญ์ พรหมรักษ์
 756. แพทย์หญิง ภิญญดา ถานะวุฒิพงศ์ (โรงพยาบาลแพร่)
 757. ทันตแพทย์ อธิยุต เลิศประพัฒน์
 758. นายแพทย์ ธีรภัทร์ ดำรงสันติพิทักษ์
 759. แพทย์หญิง อัฐภิญญา ทับพิมพ์แสน
 760. แพทย์หญิง จิราพร สิริพิรุฬห์พงศ์
 761. นายแพทย์ อนุพล ตั้งบุญนนท์
 762. แพทย์หญิง เสาวณีย์ ห่อหริตานนท์
 763. นายแพทย์ บรรพต วัฒกวณิชย์ (โรงพยาบาลอุดรธานี)
 764. นายแพทย์ อาทิตย์ ดวงนิล (บ้านหมอคลินิกเวชกรรม)
 765. นายแพทย์ ฐิติกร จันทรรวงทอง (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 766. ทันตแพทย์ ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
 767. แพทย์หญิง กิตติ์วดี อิทธิชยกุล
 768. ทันตแพทย์ วิน หิริโอตัปปะ
 769. นายแพทย์ ณภัทร เพชรกัปป์
 770. แพทย์หญิง วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์
 771. ทันตแพทย์ ภีมวัจน์ เพ็ชรสง
 772. นายแพทย์ อธิคม ไตรทิพย์อุดมชัย
 773. นายแพทย์ พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)
 774. นายแพทย์ วัฒนา ธิมา
 775. แพทย์หญิง ปานวาด มาลัยมาตร์
 776. นายแพทย์ นนท์ เสนาะเสียง
 777. ทันตแพทย์หญิง วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ
 778. แพทย์หญิง ประภัสสร วีระประสิทธิ์
 779. ทันตแพทย์ เอธัส อำพนนวรัตน์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 780. แพทย์หญิง สุดารัตน์ บุญมี
 781. แพทย์หญิง อัจฉรีย์ พหุลทรัพย์
 782. แพทย์หญิง วรรณศิริ ฉายศิริ
 783. แพทย์หญิง ธันวพร แพทย์พิทักษ์
 784. นายแพทย์ ธนานันต์ นุ่มแสง
 785. นายแพทย์ พีรพัฒน์ หล่อพัฒนเกษม
 786. แพทย์หญิง สุนทรี ทองแฉล้ม (โรงพยาบาลอุทัยธานี)
 787. นายแพทย์ กฤศณัฏฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์
 788. นายแพทย์ ณัฐกร ประกอบแก้ว
 789. แพทย์หญิง กัญญ์วรา สุขโข
 790. แพทย์หญิง อทิตยาพร แก้ววรรณ
 791. แพทย์หญิง ณัชชา นิติวัฒนา (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 792. นายแพทย์ ธนพล วิมลวรรณ
 793. แพทย์หญิง กนกพร สาคร
 794. ทันตแพทย์ วัชรพล ธนะขว้าง (โรงพยาบาลโพนทอง)
 795. แพทย์หญิง สุภาพร บุญเติม
 796. แพทย์หญิง พรพรรณ พานเพียรศิลป์
 797. แพทย์หญิง ปราญชลี ศรีบุตตะ
 798. นายแพทย์ อุเทน บุญอรณะ
 799. แพทย์หญิง นริศรารัตน์ เตรียมวิศิษฎ์
 800. ทันตแพทย์หญิง ณัฎฐาภรณ์ ยุวรรณศรี
 801. แพทย์หญิง ณัฐวรรณ มีประเสริฐสกุล
 802. แพทย์หญิง วาทินี อมรเพชรกุล
 803. แพทย์หญิง กิตติยา เกียรติบำรุงพันธุ์
 804. ทันตแพทย์หญิง สุคนธา ขำดี
 805. นายแพทย์ ทรงเกียรติ อยู่คง (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)
 806. แพทย์หญิง ศรีสุลักษณ์ คะชา
 807. นายแพทย์ กิตติยา กลิ่นสุคนธ์ (โรงพยาบาลพระนารายณ์)
 808. ทันตแพทย์หญิง บุญกาณดา แก้วด้วง
 809. ทันตแพทย์หญิง จรณวัณณ์ กองจันทึก
 810. นายแพทย์ วงศกร วีรกาญจนา
 811. แพทย์หญิง พิชานัน โพธิสุนทร
 812. แพทย์หญิง ชมพูนุท หมื่นปา
 813. ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตันยะ
 814. แพทย์หญิง เพ็ญนีติ์ แสงล้ำ
 815. นายแพทย์ ศรัณย์ นิติศิริ
 816. แพทย์หญิง ปารมี สุภัคศิระกล
 817. นายแพทย์ สุ​จินดา​ อินณรงค์​ (โรงพยาบาล​โนนแดง​จังหวัดนครราชสีมา)​
 818. แพทย์หญิง พรปวีณ์ สนธิไกรสิทธิ์ (โรงพยาบาล​สระบุรี)
 819. นายแพทย์ ทรงศักดิ์ สุขสันติลาภ
 820. นายแพทย์ ณภัทร ดิษฐไชยวงศ์
 821. แพทย์หญิง วรรษมน พงศ์ภัณฑารักษ์
 822. แพทย์หญิง พรรษพร ไทยนิยม
 823. นายแพทย์ กฤตพัฒน์ สาระ
 824. แพทย์หญิง ณัฐกานต์ กิจเจริญ
 825. นายแพทย์ พงศธร สิทธิเสน
 826. แพทย์หญิง บงกช ธิติโรจนะวัฒน์
 827. แพทย์หญิง วรลักษณ์ จักรานุกุล
 828. แพทย์หญิง ณิชารีย์ ชัยศุจยากร
 829. นายแพทย์ ธนัช จงเกรียงไกร
 830. แพทย์หญิง ปิยนุช ลือประสิทธิ์สกุล
 831. แพทย์หญิง อาทิตยา ทองนพคุณ
 832. แพทย์หญิง พัทธ​นันท์​ เกษม​จริยา​นันท์​
 833. นายแพทย์ ปองบุญ ศิวะบรรพกุล
 834. นายแพทย์ พงษ์วริษฐ์ จันทรัตน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 835. แพทย์หญิง วัชราพร ทองมี
 836. นายแพทย์ พงศกร พงศาพาส
 837. นายแพทย์ พชรพล วิทยศักดิ์​พันธุ์​
 838. แพทย์หญิง เพชรรัตน์ ตั้งวัชรพงศ์
 839. นายแพทย์ อธิเชฐ แสวงเจริญ
 840. นายแพทย์ กิตติธัช ฉัตรบุบผา
 841. แพทย์หญิง ชวิศา สุระดม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 842. นายแพทย์ วีรวัฒน์ สืบโมรา
 843. นายแพทย์ พีรพงษ์ กุนอก (โรงพยาบาลนาแก)
 844. ทันตแพทย์หญิง ธัญชนก ลีละวรพงษ์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
 845. นายแพทย์ กฤตเมธ ชุ่มคำ
 846. นายแพทย์ ธนบรรณ เสรีส่งแสง
 847. แพทย์หญิง รติภรณ์ หอมพูลทรัพย์
 848. แพทย์หญิง สมหญิง วงศ์ศรีทา
 849. นายแพทย์ ประกาศิค ศิริสุทธิ์
 850. นายแพทย์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย
 851. แพทย์หญิง ธัญญนุช อัตวินิจตระการ
 852. แพทย์หญิง เต็มหทัย นาคเทวัญ
 853. นายแพทย์ สมัชญ์ หลื่อวัฒนพงศ์ (นิติพลคลินิกเวชกรรม)
 854. แพทย์หญิง รภัทร ปิยพิทยากร
 855. ทันตแพทย์ ศุภณัฐ ขัยมหาวัน (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
 856. นายแพทย์ วีรภัทร ฟูอานันท์
 857. แพทย์หญิง วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์
 858. แพทย์หญิง ศศิประภา พิสิฐตระกูลพร
 859. นายแพทย์ ธนโชติ พนาเกษม
 860. นายแพทย์ เมธาพัฒน์ บุญยิ่งสถิตย์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
 861. แพทย์หญิง ปิยฉัตร สกุลบริรักษ์
 862. นายแพทย์ รัชวุฒิ ว่องวานิช
 863. แพทย์หญิง อารี​รัตน์​ อุณ​ห​สุทธิ​ยา​นนท์​
 864. ทันตแพทย์หญิง ปารัช ศิริวิชยกุล
 865. นายแพทย์ กฤษฎา พงศกรกุลชาติ
 866. นายแพทย์ ภัทรพงศ์ สิงหวีระสมร
 867. นายแพทย์ อลงกต แก้วกิ้ม (โรงพยาบาลหาดใหญ่)
 868. นายแพทย์ ถาวร ทองเพชร
 869. ทันตแพทย์หญิง พรสุภา ท้วมสมบุญ
 870. แพทย์หญิง ศุภรัตน์ โชติอำไพกรณ์
 871. แพทย์หญิง ปรีชญา มานุจำ
 872. นายแพทย์ กุลธร อิสริยังกุล
 873. ทันตแพทย์ กันย์ ไกรสิทธิศิริกุล
 874. นายแพทย์ ปณิธาน สมมาตย์ (โรงพยาบาลศิริราช)
 875. แพทย์หญิง กมลชนก บุญศรี
 876. นายแพทย์ พีรวัศ กาญจนเบญจา
 877. แพทย์หญิง สุนิศา คงนันทะ
 878. แพทย์หญิง พาขวัญ ปิตานุเคราะห์
 879. นายแพทย์ อิลฮัม อีแมดอสะ
 880. นายแพทย์ ประสพโชค พรมมา
 881. นายแพทย์ ธีรินทร์ ลาน้ำเที่ยง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 882. แพทย์หญิง ภาสินี เก้าเอี้ยน
 883. แพทย์หญิง มิ่งกมล สามารถ
 884. แพทย์หญิง ต้องพร วรรณะธูป (โรงพยาบาลศิริราช)
 885. ทันตแพทย์หญิง วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
 886. แพทย์หญิง วรินพร เกื้อวัชรวงศ์ (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน)
 887. นายแพทย์ สุระเกียรติ บ่อเกิด
 888. แพทย์หญิง ยุพาวดี พรมชัย
 889. ทันตแพทย์หญิง กัญญาภัค โสตถิโภคา
 890. แพทย์หญิง กิตติยา ศรีสิทธิ์พิศาล
 891. นายแพทย์ วรุจจ์พงษ์ บุญคุ้ม
 892. นายแพทย์ ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์
 893. นายแพทย์ สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย (โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า)
 894. นายแพทย์ จักริน สราญรักษ์สกุล
 895. นายแพทย์ สรวิชญ์ เกียรติศิลปิน
 896. นายแพทย์ ณภัทร อิศราประทีปรัตน์
 897. แพทย์หญิง อรวิศเนตร มงคลมะไฟ (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด)
 898. แพทย์หญิง ณัฐกา กาญจนพนัง
 899. นายแพทย์ จารุพจน์ ติรศรีวัฒน์
 900. นายแพทย์ นรบุณย์ จิรยศบุญยศักดิ์
 901. นายแพทย์ โชคทวี เอื้อเจียรพันธ์ (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์)
 902. แพทย์หญิง ณัฐกานต์ โถวสกุล
 903. นายแพทย์ ปวรุตม์ พัฒนศิริพงศ์ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 904. แพทย์หญิง ศศิพร ด้วงทองแก้ว
 905. แพทย์หญิง ธนธรณ์ วาณิชยชาติ
 906. แพทย์หญิง ชญานิน เรือนแป้น
 907. แพทย์หญิง ชวิศา ทองอ่วมใหญ่
 908. นายแพทย์ พลาย ชี้เจริญ
 909. นายแพทย์ ธวัชชัย สุวรรณบรรณ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 910. นายแพทย์ จิรายุ ปาละ
 911. แพทย์หญิง มัชฌิมา เชาว์เสาวภา (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 912. นายแพทย์ อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 913. นายแพทย์ วรุตม์ พิสุทธินนทกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่)
 914. นายแพทย์ จักรภัทร บุญเรือง
 915. แพทย์หญิง ธัญวรัตม์ หวังเลี้ยงกลาง
 916. นายแพทย์ ภูมิพัฒน์ เกียรติธารีธนา
 917. แพทย์หญิง ธัญยธรณ์ เอมโกษา
 918. แพทย์หญิง พลอย ใจทอง
 919. นายแพทย์ ภรัณยู พลอยเจริญ
 920. แพทย์หญิง ปุญญิศา ปราชญ์โกสินทร์
 921. แพทย์หญิง หทัยกาญจน์ สนั่นรัมย์
 922. แพทย์หญิง เพียงพิมพ์ จ๋วงพานิช
 923. แพทย์หญิง สุริญญา ลือนาม
 924. ทันตแพทย์ ชวัลวิทย์ สวนาพร (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ 100 ปี เมืองยาง)
 925. ทันตแพทย์หญิง สาธินี นฤปกร
 926. นายแพทย์ เอกพัชร เสี่ยงเทียน (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ วัดหงส์รัตนาราม)
 927. นายแพทย์ ฉัตร เอี่ยมศิริกิจ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 928. แพทย์หญิง ศศิวรรณ นิตินัย
 929. แพทย์หญิง อรดา สงวนตระกูล
 930. แพทย์หญิง เพ็ญพิชญา วงษ์วิวัฒน์
 931. แพทย์หญิง เบญจวรรณ แก้วน้อย
 932. นายแพทย์ นฤพนธ์ ว่องปลูกศิลป์ (โรงพยาบาลพาน)
 933. นายแพทย์ ปวเรศ ชุติมานนท์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
 934. นายแพทย์ ภควัต เธียรผาติ
 935. แพทย์หญิง ณิชกุล จารุศิริพิพัฒน์
 936. ทันตแพทย์หญิง วรรณรักษ์ สุทธิรักษา
 937. นายแพทย์ วรรณรัตน์ ธนปัญญาวรกุล
 938. แพทย์หญิง ธนัชชา สุริยะพันธ์
 939. แพทย์หญิง นรกมล สุวรรณพันธ์
 940. ทันตแพทย์ อธิพงศ์ วงษ์อยู่น้อย
 941. แพทย์หญิง สุพิชญา เฉียงตะวัน
 942. ทันตแพทย์หญิง ชลธิดา ชัยยะ
 943. นายแพทย์ ธนภัทร หวะสุวรรณ (โรงพยาบาลละหานทราย)
 944. นายแพทย์ นรชัย ชาญฐิติเวช
 945. แพทย์หญิง ธัญวรัตน์ ลิปิการวงศ์
 946. แพทย์หญิง พิมพ์ชนก รุ่งวรโศภิต
 947. นายแพทย์ ชนกันต์ พัฒนา
 948. นายแพทย์ พงศกร สุรภุชงค์
 949. แพทย์หญิง จุฑาภา ธรรมศิลป์ (โรงพยาบาลน่าน)
 950. นายแพทย์ พีรภัทร ธนาพงศธร
 951. แพทย์หญิง พรรษวัช วิภาสสุวรรณ
 952. แพทย์หญิง ชลิดา ปาสาเนย์
 953. นายแพทย์ ธนากร รอดแก้ว (โรงพยาบาลอำนาจเจริญ)
 954. นายแพทย์ ธรณ์เทพ วิจิตรคุณากร
 955. นายแพทย์ ภีมพล โชคชัยเพิ่มพูนผล
 956. นายแพทย์ อากร โรจนวิภาต
 957. นายแพทย์ ประกาศิต แสงบ้านยาง
 958. แพทย์หญิง อัจฉรา รักษา (โรงพยาบาลกระบี่)
 959. แพทย์หญิง ปิยากร พิศาลนรเดช (โรงพยาบาลหันคา)
 960. นายแพทย์ สุรวรรธน์ นิยะมานนท์
 961. แพทย์หญิง พัณณิตา ตระกูลสัจจาวัตร
 962. นายแพทย์ กวิน เรืองมานะมงคล (โรงพยาบาลวชิรพยาบาล)
 963. นายแพทย์ เฉลิมเกียรติ การสุทธิวิวัฒน์
 964. นายแพทย์ สิวดล พินิตความดี
 965. นายแพทย์ อันวาร์ วายะโยะ
 966. นายแพทย์ ธนชัย โอภาสกรกุล (โรงพยาบาลวิหารแดง)
 967. แพทย์หญิง ลภัสรดา ประพินพงศกร
 968. แพทย์หญิง ตรีพร กำลังเกื้อ
 969. แพทย์หญิง ธิดารัตน์ สุขสีดา
 970. นายแพทย์ ชญานนท์ เกษราพงศ์
 971. ทันตแพทย์หญิง ศิรดา ฉายศิริกุล
 972. นายแพทย์ ศุภณัฐ ปรีชาวุฒิเดช
 973. แพทย์หญิง ณิชยา วัฒนกำธรกุล
 974. นายแพทย์ ณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์
 975. แพทย์หญิง งามสิรี สุขประเสริฐ
 976. แพทย์หญิง ปริญดา แช่มช้อย
 977. แพทย์หญิง กุลชไม สิลาฐาปนสกุล
 978. นายแพทย์ ศุภสิน นกร่อน
 979. นายแพทย์ ชิต ปัญญาชัย (โรงพยาบาลยะลา)
 980. แพทย์หญิง ปัญจพาณ์ สุวรรณมาลี (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
 981. ทันตแพทย์ ภูริณัฐ บงสุนันท์
 982. แพทย์หญิง ธนพร ฉัตรศรีสัมฤทธิ์ (โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี)
 983. นายแพทย์ ศรีสกุล คมวิชายั่งยืน
 984. นายแพทย์ อธิป คงกล่ำ
 985. นายแพทย์ นพพล อรุณขจรศักดิ์ (โรงพยาบาลศิริราช)
 986. แพทย์หญิง ธนินท์ธร ภู่ตระกูล
 987. นายแพทย์ ธีรดนย์ บรรณโศภิษฐ์ (โรงพยาบาลท่าสองยาง)
 988. แพทย์หญิง กัญจน์อมล ธนเพิ่มพูล
 989. แพทย์หญิง สุพิชา นาคเงินทอง
 990. แพทย์หญิง ญาณิศา อากาศวิภาต
 991. แพทย์หญิง โมนิค สันธนพิพัฒน์กุล
 992. นายแพทย์ จักรพงษ์ คงทอง (โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
 993. นายแพทย์ นาที กิตติวรเชฏฐ์
 994. แพทย์หญิง ชญานิศ คุ้มทอง
 995. ทันตแพทย์ กวินท์ พีระพงษ์
 996. แพทย์หญิง ธัญญา ธนกำธร
 997. นายแพทย์ ธีร์ธวัช ลอยประเสริฐ
 998. แพทย์หญิง ณัฐพัชร์ ทรัพย์ยอดแก้ว
 999. แพทย์หญิง ฐิติทิพย์ รุจิรอาภรณ์ (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา)
 1000. นายแพทย์ ทรงพล ประสิทธิ์มีบุญ
 1001. แพทย์หญิง นุชนันท์ เกษสาคร
 1002. แพทย์หญิง สรัลชนา ดิษกร
 1003. นายแพทย์ ณภัทร ไชยเวช (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
 1004. แพทย์หญิง นพวรรณ จิตตการ
 1005. แพทย์หญิง ณัฐชฎา จงวิมาณสินธุ์

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า