WAY to READ: ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง

"สภาวะติดจ้อง ติดขัดอยู่ในสถานการณ์ และความรู้สึกบางอย่างเหมือนๆ กัน" คือประโยคที่ นิธิ นิธิวีรกุล นิยามถึงความรู้สึกที่ถ่ายทอดจากตัวหนังสือ 'ติดอยู่ระหว่างการเดินทาง' โดย อุทิศ เหมะมูล

การงานของ อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์: คำสารภาพของมนุษย์เงินเดือนจากปากคำของนักเขียน

อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ เคยได้รับรางวัลทางวรรณกรรม มีหนังสือรวมเล่มตีพิมพ์ ง่ายมากที่จะบอกว่า เขาคือ 'นักเขียน' แต่ความเป็นนักเขียนไม่ใช่อาชีพ ที่ทำงานของเขาคือแผนกวิจัยการตลาด เขาจึงเลือกความต่างระหว่างโลกสองใบนี้มาร้อยรวมเป็นผลงานเล่มใหม่ 'คำสารภาพของมนุษย์เงินเดือน'

นักเขียนนวนิยาย (ไม่ได้) เป็นอาชีพ

ชวนอ่าน ‘นักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพ’ ผลงานเล่มล่าของ ฮารุกิ มูราคามิ และการทำงานอย่าง ‘มืออาชีพ’ ของเขา แล้วย้อนกลับมาชะโงกดูวงวรรมกรรมในบ้านเรา

พุทธทศวรรษ 60 ของนวนิยายไทย

มีคำอธิบายมากมายเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยร่วมสมัย หากเชื่ออย่างมั่นใจว่า วรรณกรรมยังเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่ส่งพลังสู่หรือสารบางประการสู่สังคมได้ นี่คือการทำนายอนาคตของวรรณกรรมในยุคพุทธทศวรรษที่ 2560 ทั้งคนเขียน คนอ่าน และวิวัฒนาการของวรรณกรรม

แจกพล็อตวันนักเขียน 5 พฤษภาคม

เนื่องในวันนักเขียน 5 พฤษภาคมนี้ WAY ขอแจกพล็อตสำหรับนักเขียนไทยเพื่อช่วยกันจรรโลงวรรณกรรม สังคม ประเทศ และโลกใบนี้ ให้สืบไปด้วยเทอญ