แถลงการณ์ภาคีนิติธรรมพลเมืองและเครือข่าย ศาลต้องให้ประกันตัวจำเลยคดีการเมือง 16 คน หยุดเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้อง ‘ตะวัน-แบม’ 

31 มกราคม 2565 กลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง ออกแถลงการณ์ ‘สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม’ ผ่านเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (Thai Volunteer Service) ต่อกรณีที่ ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ แบม-อรวรรณ ภู่พงษ์ สองเยาวชนนักกิจกรรมที่ยื่นขอเพิกถอนประกันตัวเอง และประกาศอดน้ำและอาหารตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เพื่อเรียกร้องต่อรัฐ ศาล และกระบวนการยุติธรรม ให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ยุติการดำเนินคดีทางการเมืองต่อประชาชน และให้พรรคการเมืองทุกพรรคเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยการยกเลิกมาตรา 112 และมาตรา 116

แถลงการณ์ของกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

“นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ ‘ตะวัน’ และ อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือ ‘แบม’ สองนักกิจกรรมรุ่นใหม่ได้ยื่นขอเพิกถอนประกันตัวเอง และประกาศ ‘อดอาหารและอดน้ำ’ ในอีก 3 วันถัดมา เพื่อเรียกร้องต่อรัฐ ศาลและกระบวนการยุติธรรม ให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการแสดงออกทางการเมือง อันเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และหลักสิทธิเสรีภาพพลเมืองในรัฐธรรมนูญ 2560 และยังเรียกร้องต่อพรรคการเมืองให้แสดงบทบาทและมีนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น

บัดนี้อาการของเธอทั้งสองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต จากการขาดอาหารและน้ำอย่างรุนแรง และทุกนาทีที่ผ่านพ้นไปอาจหมายถึงชีวิต…และน่าเป็นห่วงว่าอาจมีเยาวชนอีกหลายคนที่กำลังตัดสินใจแสดงออกเช่นเดียวกัน การเพิกเฉยละเลยต่อเสียงของประชาชนนี้ จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมของสังคมไทย ทั้งๆ ที่การเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้แสดงถึงเจตจำนงที่อยากเห็นสังคมไทยมีความเป็นธรรม เป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนในปัจจุบัน และคนรุ่นพวกเขาที่จะเติบใหญ่ในวันข้างหน้า

การจับกุมคุมขังพวกเขาโดยละเลยสิทธิในการให้ประกันตัว และ/หรือการลงโทษผู้มีความผิดในคดีทางการเมืองอย่างรุนแรงเยี่ยงอาชญากรนั้น เป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับ และที่สำคัญเป็นการทำลายอนาคตของลูกหลานเราเอง ทำลายความเป็นพลเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายอันดีงามต่อประเทศชาติ

ขอให้ศาล กระบวนการยุติธรรม กลไกของรัฐ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่เคารพสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง โดยการพิจารณาให้การประกันตัวจำเลยในคดีทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจำนวน 16 คน เท่านั้น แต่โปรดเห็นแก่ชีวิตของลูกหลานเหล่านี้ อย่าได้ผลักไสพวกเขาและเธอซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ออกไปจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่าได้ทำลายพลังของพลเมืองรุ่นใหม่เหล่านี้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นอารยะอย่างที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราปรารถนา

บัดนี้เราได้ยินเสียงและรับรู้ข้อเรียกร้องของแบมและตะวัน และเชื่อแน่ว่าการแสดงออกอย่างกล้าหาญด้วยสันติวิธีของเธอจะปลุกมโนธรรมสำนึกของพวกเราอีกหลายคนให้ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เฉกเช่นที่เธอและคนหนุ่มสาวได้แสดงให้เห็นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เราขอแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจและการยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญของพวกเธอและมิตรสหาย และหวังอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหลายจะได้รับเกียรติและมีโอกาสได้ร่วมต่อสู้กับเธอทั้งสอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมไทยที่เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง โดยวิถีประชาธิปไตย ที่เราต่างยึดถือนั้นร่วมกัน 

วันที่ 31 มกราคม 2566”

ในแนบท้ายแถลงการณ์ มีผู้ร่วมลงชื่อผู้สนับสนุนจำนวน 196 คน กับอีก 5 องค์กร ได้แก่

ผศ.ดร.กนกรัตน์ สถิตนิรามัย

รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์

กนกวรรณ ทองธรรมชาติ

กนกวรรณ มีพรหม

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

ดร.กฤษฎา บุญชัย

กอบกาญจน์ ตระกูลวารี

การัญ เพิ่มลาภ

เกษณี ซื่อรัมย์

เกียรติศักดิ์ ไคนุ่นกา

คณิต กำลังทวี

คณิต ธัญญะภูมิ

คำพอง เทพาคำ

คิด แก้วคำชาติ

จะเด็จ เชาวน์วิไล

จักรกริช พวงแก้ว

จักริน ยูงทอง

จิตติมา ภาณุเตชะ

เจกะพันธ์ พรหมมงคล

เจษฎา โชติกิจภิวาทย์

ศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

เฉลิมศักดิ์​ กิตติ​ตระกูล​

ชวกร ศรีโสภ

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ

ชาญชัย อนันตมานะ

ชาติชาย ธรรมโม

ชาติวัฒน์ ร่วมสุข

ชิราวุธ แก้วชิณ

ชูชาติ ผิวสว่าง

ชูวิทย์ จันทรส

เชษฐา มั่นคง

ณัฐธนัน ขันทอง

ณัฐธิดา ศรีสุโพธิ์

ณัฐวุฒิ กรมภักดี

ณัฐวุฒิ อุปปะ

ดนัย เพ็ชรสังหาร

รศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ดวงเดือน ใจตรง

เดชอนันต์ พิลาแดง

ต้อม ศรีพรม

ถนัด แสงทอง

ทองธัช เทพารักษ์ 

ทักษิณ บำรุงไทย

ทัศนีย์ วีระกัณฑ์

ทิชา ณ นคร

ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์

ทินกร อ่อนประทุม

ธนพร โคตรสมบัติ

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

ธนภัทร แสงหิรัญ

ธนเสฏฐ์ บุตรลีรักษ์

ธนากร โมฆรัตน์

ผศ.ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ 

ธนู แนบเนียน

ธิดา ผลิตผลการพิมพ์

ธีรภัทร์ คหะวงษ์

นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

นพดล ศรีพุทธา

นพวรรณ พรหมศรี

นภนาท อนุพงศ์พัฒน์

นรินทร์ นาจอมทอง

นัทมน คงเจริญนิติศาสตร์ 

นายพรศักดิ์ ภูมิบุญชู

นายวรพงษ์ มหาพานต์

น้ำเพชร พิทักษ์

นิฐิณี ทองแท้

นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

นิพนธ์ รัตนาคม 

นิมิตร์ เทียนอุดม

นิวาส โคตรจันทึก

บุญเกิด ทองนะ

บุญมาก สังฆะสอน

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์

ประธาน คงเรืองราช

ประพนธ์ สิงห์แก้ว

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

ประมวล สุวลักษณ

ประยงค์ ดอกลำไย

ประวิทย์ วงศ์ละ

ประสาท ศรีเกิด

ปรีชา พะวงค์

ปาริชาติ​ หาญ​ไช​ยนะ​

ปุณณเมธ อ้นอารี

พงษ์ศักดิ์ สายวรรณ

พชร คำชำนาญ​ 

พนา ใจตรง

พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ

พรพรรณ ทับแสง

พร้อมพงศ์ วานิชสมบัติ

ผศ.ดร.พฤกษ์ เถาถวิล

พลวัฒน์ พลงาม

ดร.พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง 

พลากร วงค์กองแก้ว

พักตร์​วิไล​ ส​หุนาฬุ

พิชิต พิทักษ์

พิมพ์วรีย์ สินธุไพร

พิรอบ แต้มประสิทธิ์

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

ดร.เพ็ญนภา สวนทอง

เพ็ญพิมล งามขำ

เพ็ญศรี ชัยรัมย์

ไพรพ บุศราคัม

ภาณุวิชญ์ ภู่ทอง

ภูเบศวร์ เห็นหลอด

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 

มนธิภา ยิ้มย่อง

มานัส ชำนาญจิตร

ยิ่งยอด หวังประโยชน์

ยุทธนา ลุนสำโรง

ยุทธพร ภักดีหาญ

ยุพา ทองทิพย์เจริญ

ผศ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์

รัชนาท วานิชสมบัติ

รัตนา ชูแสง

เรียง สีแก้ว

เลื่อน ศรีสุโพธิ์

วทัญญู แสงแก้ว

วรจักร เกษแก้ว

วรวิทย์ สุดตาสอน

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท

วรินทร์ธร ภูมิบุญชู

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ 

วัชระ วงศ์ใหญ่

วัฒนา นาคประดิษฐ์

วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

วิมล สามสี

วิรัตน์ สุขกุล

วิลาสินี หมอกเจริญพงศ์

วิสุทธิ์ ขาวเนียม

วีรพงษ์ เกรียงสินยศ

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

เวียง-วชิระ บัวสนธ์

ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน

ศรินยา ศรีสุโพธิ์

รศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี

สดใส​ สร่าง​โศ​รก

สมเกียรติ วงศ์เฉลิมมัง

สมเจตน์​ ไชยลาภ

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

สมโชติ มีชนะ

สมบูรณ์ คำแหง

สมโภช มหาพานต์

สมศักดิ์ แก้วโสภา

สวัสดิ์ พืชสิงห์

สันทยากร จิตมาตย์

สามารถ สะกวี

ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์

สุธิวา บุญวัง

สุนทรี หัตถี เช่งกิ่ง

สุพจน์ แก้วแสนเมือง

สุพิทักษ์ วีรพล

สุพีชา เบาทิพย์

สุภาพ หริมเทพาธิป

สุภาวดี เพชรรัตน์

สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน

สุรชัย ตรงงาม

สุรพี โพธิสาราช

สุรศักดิ์ ชัยรัมย์

สุรัตน์ รูปสูง

ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

ศ.สุริชัย หวันแก้ว

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สุไลพร ชลวิไล

สุวรรณ บัณฑิต

สุวิมล มีแสง

องอาจ ชาวสวนงาม

องอาจ พรหมมงคล

อดุลย์ศักดิ์ พรหมเสน

อธิคม คุณาวุฒิ

อนรรฆ พิทักษ์ธานิน

อนุชา แหสมุทร์

อนุชิต ภาระเวช

อภิชาติ ธนูศร

อภิชาติ ศิริสุนทร

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

อรรถพล สิงพิลา

ผศ.ดร.อลิสา หะสาเมาะ

อัครวิทย์ หมื่นกูล

อา​รัติ​ ​แสง​อุบล

อาทิตยา ฤทธิแผลง

อาทิตยา อาษา

อุเชนทร์ เชียงเสน

อุทัย ศักดิ์อรุณชัย

ผศ.ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 

ผศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ 

กป.อพช.ภาคเหนือ

ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ (CAN)

เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

กลุ่ม NGO ปลดแอก

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

Author

รพีพรรณ พันธุรัตน์
เกิดสงขลาแต่ไม่ใช่คนหาดใหญ่ จบสื่อสารมวลชนจากเชียงใหม่แล้วตัดสินใจลากกระเป๋าเข้ากรุง ชอบเขียนมากกว่าพูด ชอบอ่านมากกว่าดู มีคู่หูเป็นกระดาษกับปากกา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า