แบน ‘ไขมันทรานส์’ ต้านโรคร้าย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

แบน ‘ไขมันทรานส์’ ต้านโรคร้าย

หลังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย น้ำมันหรืออาหารที่มีไขมันทรานส์ ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อีก 180 วันข้างหน้า ทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่า ไขมันทรานส์อันตรายแค่ไหน และมีโทษต่อร่างกายอย่างไร

Infographic ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นสถิติโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดของคนไทย ไม่ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดัน

แน่นอนว่า ไขมันทรานส์คือตัวแปรสำคัญที่เป็นปัจจัยเร่งอย่างหนึ่งต่อการเกิดโรคที่ว่านี้

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY