ลาวหันหน้าหาผักปลอดสาร - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

ลาวหันหน้าหาผักปลอดสาร

Organic Garden At San Francisco City Hall Promotes Slow Food Movement

ประชาชนจำนวนมากในนครหลวงเวียงจันทน์เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของพืชผักออร์แกนิกซึ่งปราศจากสารเคมีและดีต่อสุขภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐจึงกระตุ้นให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตผักออร์แกนิกเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดบริเวณธาตุหลวงที่มีขึ้นทุกวันพุธและวันเสาร์  เพื่อสนับสนุนการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่สามารถเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาดได้อย่างทันทีทันใด เนื่องด้วยปัญหาด้านเงินลงทุนและการขาดเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐในการขยายแปลงเกษตร การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรก็มีเงื่อนไขว่าต้องชำระคืนภายใน 6 เดือน ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถปลูกผักแล้วนำผลผลิตไปขายคืนทุนได้ทันจึงไม่มีใครเสี่ยงกู้ยืม พวกเขาเสนอให้ยืดเวลาชำระหนี้เป็น 2-3 ปีแทน

แขวงนครหลวงเวียงจันทน์เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกผักออร์แกนิกเพราะมีดินที่บริสุทธิ์ยังไม่ปนเปื้อนสารเคมี ปัจจุบันมีแปลงปลูกพืชออร์แกนิกทั้งใน เมืองชัยธานี ไชยเชษฐา นาทรายทอง ปากงึม และหาดทรายฟอง  โดยผลผลิตทั้งหมดจะขนส่งไปยังตลาดออร์แกนิกที่ลานธาตุหลวง กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนแต้ (Nontae) 13 ครัวเรือนสามารถป้อนผลผลิตไปยังตลาดนี้ได้ 150 กิโลกรัมในแต่ละคราว

ที่มา : vientianetimes.org.la

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY