อำนาจผู้ว่าฯ กทม. มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่มา

ผู้ว่าฯ กทม. มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี (แต่คนล่าสุดมาจากการแต่งตั้งโดยคำสั่ง คสช. นะเออ!)

อำนาจหน้าที่

ขอบเขตอำนาจผู้ว่าฯ กทม. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

 • กำหนดนโยบาย ทิศทางการแก้ไข พัฒนา และบริหารราชการให้เป็นไปตามแผน
 • มีอำนาจสั่งการที่เกี่ยวกับราชการของ กทม. และรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม. 
 • บริหารภายในหน่วยงาน กทม. ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แต่งตั้งหรือถอดถอนรองผู้ว่าฯ กทม. และข้าราชการการเมืองอื่นๆ และบริหารจัดการข้าราชการประจำของ กทม.
 • นำนโยบายจากรัฐบาลกลางมาปฏิบัติ

นโยบายและทิศทางการบริหาร กทม. 

นโยบายและทิศทางการบริหาร กทม. เกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนทุกด้าน ได้แก่

 • ระบบขนส่งสาธารณะ
  • มีบทบาทร่วมในการพิจารณาสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า
  • กทม. สามารถขออนุญาตกรมการขนส่งทางบก วิ่งรถเมล์เอง 
  • ระบบตั๋วร่วม 
  • ขีดสี ตีเส้น ทำป้ายสัญญาณ
  • นำยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ามาใช้ เช่น เรือโดยสาร EV
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย
  • การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีตำรวจ เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
  • จัดทำระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • การทะเบียน 
  • ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
  • ดูแลการดำเนินกิจการของมัสยิด ศาลเจ้า
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • สนับสนุนงานและอุปกรณ์แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 • การรักษาความสะอาด
  • จัดเก็บขยะโดยคิดค่าบริการ 
  • บำรุงรักษาทางสัญจรและทางระบายน้ำ
  • ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด
 • การผังเมือง
  • ควบคุมอาคาร
  • ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เช่น ปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562
  • จัดมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
  • จัดการปัญหาฝุ่นควัน
 • บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • การสาธารณูปโภค
  • พิจารณาเงื่อนไขการอนุญาตหน่วยงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
 • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
  • ส่งเสริมการกีฬา
  • สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขชุมชน
  • จัดบริการฉีดวัคซีน
  • จัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
  • จัดให้มีและควบคุมโรงฆ่าสัตว์
  • จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
 • การควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ร่อน
 • การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ 
  • สนับสนุนอาหารโรงเรียน 
  • ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  • สนับสนุนการค้าแผงลอยให้ถูกกฎหมาย กทม. สามารถเช่าพื้นที่ว่างในอาคารของเอกชน เพื่อสร้างศูนย์อาหารราคาถูก โดยคิดค่าบริการไม่แพงเหมือนในสิงคโปร์ เรียกว่า Food Hawker หรือสร้างเป็นสวนผักคนเมือง
  • จัดระเบียบเศรษฐกิจภาคกลางคืน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

50,000 บาท

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร กทม.

ที่มา

มาจากการเลือกตั้งเขตละ 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยมีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภาไม่เกิน 2 คน

อำนาจหน้าที่

ส.ก. ไม่เท่ากับ ผู้ว่าฯ กทม. เพราะโดยหลักแล้วไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ แต่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ คล้ายกรณีของสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ซึ่งในที่นี้ก็คือตรวจสอบถ่วงดุลผู้ว่าฯ กทม. โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่

 • เสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบการตราข้อบัญญัติ กทม.
 • ตราข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุง กทม.
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหน่วยงานของ กทม.
 • ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เปิดอภิปรายทั่วไป ให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานของผู้ว่าฯ กทม. หรือตั้งกรรมการสามัญฯ และคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กทม. แล้วรายงานต่อสภา กทม.

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก.

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป 
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 49

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

10,000 บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

Illustrator

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้หนึ่ง ชอบอ่าน เขียน และเวียนกันเปิดเพลงฟัง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า