'ฟ้าทะลายโจร' ความหวังในวิกฤติ COVID-19 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘ฟ้าทะลายโจร’ ความหวังในวิกฤติ COVID-19

ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามคิดค้นวัคซีนเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยเองก็ค้นพบว่าพืชสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่าง ‘ฟ้าทะลายโจร’ เป็นอีกหนึ่งความหวังที่อาจทำให้มนุษยชาติรอดพ้นจากมหันตภัยโรคระบาดครั้งนี้ได้

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีคำอธิบายถึงผลการวิจัยในหลอดทดลองโดยความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่า ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณป้องกัน รักษา หรือฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้จริงหรือไม่อย่างไร

สนับสนุนโดย

 

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY