เลือกตั้ง66: เมื่อเรียนฟรีไม่มีจริง พรรคการเมืองเสนอทางออกอย่างไร

เชื่อว่าหากให้หลายคนครุ่นคิดถึงต้นตอของปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ก็คงนึกถึง ‘ปัญหาการศึกษา’ เป็นอันดับต้นๆ

ปัญหาการศึกษามีหลายประการ เพราะเกือบทุกองคาพยพของสังคมข้องเกี่ยวกับระบบการศึกษา ไล่เลียงตั้งแต่ฐานะพ่อแม่ คุณภาพโรงเรียนสูงต่ำไม่เท่ากัน คุณครูที่ต้องทำงานเอกสารมากกว่าสอนหนังสือ หลักสูตรที่ล้าหลัง กระทรวงศึกษาธิการที่ผจญปัญหาแบบ ‘ราชการๆ’ ยังไม่รวมถึงค่านิยมของสังคมที่มอบคุณค่าให้แต่ละสถาบันการศึกษาอย่างไม่เท่าเทียม

ขณะเดียวกัน ปัญหาการศึกษาแยกไม่ขาดกับมิติอื่นทางสังคม ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เผยว่า เด็กและเยาวชนในครัวเรือนที่มีฐานะต่ำกว่าเส้นความยากจน (2,762 บาทต่อคน/ครัวเรือน) จำนวน 2.5 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 20 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 9 ล้านคน) เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับกลางคัน ซึ่งงบเรียนฟรียังไม่ครอบคลุม

กล่าวคือ ปัญหาการศึกษาสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครัวเรือน อีกทั้งยังพบความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียน ดังนั้น ปัญหาปากท้อง การกระจายทรัพยากร และความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงเป็นเนื้อเดียวกับปัญหาการศึกษา

อีกไม่กี่วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 WAY ชวนเช็กนโยบายการศึกษาของแต่ละพรรคการเมือง พรรคไหนสนับสนุนสวัสดิการเรียนฟรี พรรคไหนแก้ปัญหาได้ตรงจุด และพรรคไหนแค่ขายฝัน

พรรคก้าวไกล

 • การศึกษาที่ฟรีจริง
  • เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
  • ทุกโรงเรียนมีงบพอ
  • โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต
 • การศึกษาที่ปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
  • ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา
  • กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
  • ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบวิชาชีพทันที
  • ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง
 • การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก
  • ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
  • ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ
  • โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
  • เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที
 • การศึกษาที่คืนคุณค่าให้วิชาชีพครู
  • คืนครูให้นักเรียน เลิกนอนเวร ลดงานเอกสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมิน-รับแขก
  • นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.
  • งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร
 • การศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • คูปองเปิดโลก สูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
  • แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด รับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน
 • การศึกษาที่ใกล้ชิด นักเรียน-ครู-ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
  • กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
  • บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน
  • สภาเยาวชนมาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่สภาฯ ได้

พรรคเพื่อไทย

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ‘Learn to Earn’ เรียนรู้มีรายได้ เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิต สามารถโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้ หางานได้ในทุกช่วงของชีวิต 
 • จบปริญญาตรีอายุ 18 ปี ปรับระบบการศึกษาจาก 6-6-4 ไปสู่ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สนับสนุนคนเข้าตลาดแรงงานเร็วขึ้น 
 • ‘Free tablet for all’ เปิดโอกาสทางการศึกษาผ่านออนไลน์
  • โครงการ 1 นักเรียน 1 แท็บเล็ต
  • โครงการ 1 ครู 1 แท็บเล็ต
 • โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับประชาชน
 • เรียนฟรีจริง เพิ่มงบอาหารกลางวันและบริการรถรับส่งนักเรียนฟรี
 • เรียนอาชีวะฟรี ปั้นสถานอาชีวะเป็นศูนย์สร้างสรรค์สร้างตัวได้
 • โรงเรียน 2 ภาษาในทุกท้องถิ่น ตั้งแต่ ป.1 ใช้ครูต่างประเทศสอนเสริมร่วมกับครูไทย ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์
 • ศูนย์การเรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park ครบทุกจังหวัด

พรรคประชาธิปัตย์

 • ‘สร้างคน’ ด้วยการศึกษา สาธารณสุข ให้คนมีศักยภาพในการรักษาเงิน และสร้างเงินต่อไปได้ในอนาคต
  • เรียนฟรีถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ
  • ฟรี นมโรงเรียน 365 วัน ระดับชั้นก่อนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ดื่มนมฟรีทุกวันตลอดทั้งปี (สนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมภายในประเทศ)
  • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 ล้านจุดทั่วประเทศ
 • เปลี่ยนจาก ‘ผลิตคน’ เป็น ‘พัฒนาคน’
  • ดึงศักยภาพของแต่ละคน เพื่อให้เยาวชนไทยจบปริญญาตรีเพิ่มขึ้น
  • เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (civic education)  
  • ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กเล็ก 0-6 ปี เตรียมความพร้อมของสมองและร่างกาย 
  • สร้างการศึกษาที่ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจ ผ่านนโยบายเรียนปริญญาตรีฟรีในสาขาที่ตลาดต้องการ

พรรคพลังประชารัฐ

 • การศึกษาประชารัฐ: สวัสดิการทางการศึกษา อาหารกลางวันฟรี และการศึกษาทางเลือก
  • บัตรสวัสดิการสำหรับเด็ก
  • จัดทำระบบข้อมูลส่วนกลาง
  • ลดงานธุรการครู
  • Upskill และ Reskill ครู
  • Teach and Travel มีทุนให้ครูไปต่างประเทศ 10,000 ทุน
  • Work and Travel มีทุนให้เด็กไปต่างประเทศ 100,000 ทุน
  • มีโรงงานในสถาบันอาชีวะ
  • เด็กยากจนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี
  • ธนาคารเครดิต เก็บเป็นข้อมูลให้สามารถนำเครดิตการเรียนมาเทียบ เพื่อสนับสนุนเด็กที่มีพรสวรรค์
 • การศึกษา 4.0 (หนึ่งในนโยบายชุด 7 สังคมประชารัฐ) พัฒนาคน เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกคนมีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนทำงาน

โมเดลนโยบายการศึกษาประชารัฐ มาจากเวที ประชันวิสัยทัศน์: เลือกตั้ง 66 ฟังเสียงคนไทย “ออกจากหลุมดำการศึกษา ออกจากกับดักความยากจน” ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณะกรรมการกำหนดนโยบายพรรคพลังประชารัฐ 

พรรครวมไทยสร้างชาติ

 • ผสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน
 • สวัสดิการครอบครัว โดยการ Upskill และ Reskill พ่อแม่
 • สนับสนุนทุนอาหารกลางวันเด็ก
 • ส่งเสริม Soft Power
 • ทุนเรียนวิชาชีพ อำเภอละ 100 ทุน
 • สถาบันกำเนิดศิลป์ ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีโลก 

ข้อมูลจากเวที ประชันวิสัยทัศน์: เลือกตั้ง 66 ฟังเสียงคนไทย “ออกจากหลุมดำการศึกษา ออกจากกับดักความยากจน” ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดย รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ย้ำว่า พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้วยทุนเรียนฟรี ส่งเสริมการแก้ปัญหาครบวงจรตั้งแต่ปัญหาครอบครัว สนับสนุนอาชีพให้กับพ่อแม่เพื่อสามารถทำมาหากินได้

พรรคภูมิใจไทย

 • เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
 • ระบบธนาคารหน่วยกิต
 • สอนอาชีพธุรกิจดิจิทัล
 • Virtual School ทั้งออนไลน์และออนไซต์
 • ระบบจัดสรรครู 80,000 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน
 • เงินยืมเพื่อการศึกษา ระยะสั้น ไม่คิดดอกเบี้ย

ข้อมูลจากเวที ประชันวิสัยทัศน์: เลือกตั้ง 66 ฟังเสียงคนไทย “ออกจากหลุมดำการศึกษา ออกจากกับดักความยากจน” ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดย ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยผลักดันการจัดตั้งสถาบันพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เน้นเป้าหมายผลิตเด็กออกสู่สังคม เช่น การสร้างนักธุรกิจดิจิทัลอย่างน้อย 10 สาขา มีค่าตอบแทนตั้งต้นทำสตาร์ตอัป เป็นต้น

ทั้งนี้ ไม่พบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาบนเว็บไซต์พรรค

พรรคไทยสร้างไทย

 • ปฏิวัติการศึกษาและงบประมาณ
  • เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ไม่เป็นหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  • ลดเวลาเรียนในทุกช่วงการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี​
 • มุ่งเน้นคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดและโลกสมัยใหม่ 
 • เรียนในวิชาที่เด็กต้องการ ผ่านการสื่อสารทางไกลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • ใช้ระบบคูปองการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ที่มา

Author

ยสินทร กลิ่นจำปา
ผู้ปกครองของแมวน้อยวัยกเฬวราก จิบเบียร์บ้างตามโอกาส จิบกาแฟดำเป็นครั้งคราว จิบน้ำเปล่าเป็นกิจวัตร เชื่อว่าสิ่งร้อยรัดผู้คนคือเรื่องราวและความหวัง พยายามเขย่าอัตตาตนเองด้วยบทสนทนากับคนรอบข้าง

Illustrator

พิชชาพร อรินทร์
เกิดและโตที่เชียงใหม่ มีลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องหมา 4 ตัว ชอบสังเกต เก็บรายละเอียดเรื่องราวของผู้คน ตัดขาดจากโลกภายนอกด้วย playlist เพลงญี่ปุ่น อยู่ตรงกลางระหว่างหวานและเปรี้ยว นั่นคือ ส้ม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า