ลาที สว. หุ่นเชิดคณะรัฐประหาร กับผลงาน 5 ปีที่ต้องจดจำ

สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งเข้ามาทั้งหมด 250 คน กำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 หลังจากดำรงตำแหน่งมานานถึง 5 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านอกเหนือจากที่มาที่น่ากังขา รัฐธรรมนูญยังให้อำนาจในการโหวตเลือกนายกฯ พร้อมกับอนุญาตให้ สว. รับบทราวกับตัวเองเป็นหมวกคัดสรร คัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในองค์กรอิสระ เพื่อเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

สว. 1 คน มีค่าตัวราว 4.5 ล้านบาท ดังนั้นใน 250 คน รัฐต้องใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหมายความว่าตลอดการดำรงตำแหน่งของ สว. ชุดนี้ทั้ง 5 ปี ประเทศไทยใช้งบไปไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท WAY ชวนสำรวจผลงานที่ต้องจดจำของ สว. ตัวตึง ผู้ที่เฉิดฉายราวกับมีสปอตไลท์สาดส่องไปหาทุกครั้งที่เปิดฉากอภิปรายในสภาและหน้าสื่อ

กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 

“แรกๆ บอกล้านเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ขึ้นมาสองล้านเปอร์เซ็นต์ ว่ากิตติศักดิ์ไม่เลือกพิธา”

 • ที่มา: คัดเลือกโดย คสช.
 • ตำแหน่งอื่นๆ: รองประธาน กมธ. การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา, กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 • ผลงาน: 

– ไม่เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญที่เสนอว่านายกฯ ต้องเป็น สส. (พรรคเพื่อไทย)

– ไม่เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า)

– ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (รื้อ สร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ)

– ไม่เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกฯ

– ไม่ลงคะแนน การโหวตเลือก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นนายกฯ

 • ลา/ขาดการลงมติ: 1 จาก 74 มติในฐานข้อมูล

สมชาย แสวงการ

“เลิกอ้างเสียงข้างมาก 14 ล้านคน บังคับคนทั้งประเทศว่าจะต้องปิดสวิตช์ สว. แล้วห้ามเห็นด้วยกับคนอื่นยกเว้นนายพิธา อันนี้ผิดหลักครับ ผิดหลักประชาธิปไตย มันเป็นเผด็จการ”

 • ที่มา: คัดเลือกโดย คสช.
 • ตำแหน่งอื่นๆ: รองประธาน กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, รองประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … 
 • ผลงาน: 

– ไม่เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญที่เสนอว่านายกฯ ต้องเป็น สส. (พรรคเพื่อไทย)

– ไม่เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า)

– ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (รื้อ สร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ)

– ไม่เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกฯ

– ไม่เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นนายกฯ

 • ลา/ขาดการลงมติ: 5 จาก 75 มติในฐานข้อมูล

คำนูณ สิทธิสมาน

“มาตรา 112 ไม่ใช่เพียงกฎหมายมาตราหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางจริยธรรม ที่สืบทอดมายาวนาน แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน”

 • ที่มา: คัดเลือกโดย คสช.
 • ตำแหน่งอื่นๆ: กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ …) พ.ศ. …, ที่ปรึกษา กมธ. พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567
 • ผลงาน: 

– งดออกเสียง แก้รัฐธรรมนูญที่เสนอว่านายกฯ ต้องเป็น สส. (พรรคเพื่อไทย)

– ไม่ลงคะแนน แก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า)

– งดออกเสียง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (รื้อ สร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ)

– งดออกเสียง การโหวตเลือก ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกฯ

– เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นนายกฯ

 • ลา/ขาดการลงมติ: 11 จาก 77 มติในฐานข้อมูล

วันชัย สอนศิริ

“ผมก็โหวตให้หลักการเดิม อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน พูดคำไหนคำนั้น ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตย์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่น จึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่า สว.วันชัย จะโหวตพิธาหรือไม่”

 • ที่มา: คัดเลือกโดย คสช.
 • ตำแหน่งอื่นๆ: รองประธาน กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, โฆษก กมธ. ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 • ผลงาน: 

  – เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญที่เสนอว่านายกฯ ต้องเป็น สส. (พรรคเพื่อไทย)

– ไม่ลงคะแนน แก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า)

– งดออกเสียง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (รื้อ สร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ)

– เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกฯ

– เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นนายกฯ

 • ลา/ขาดการลงมติ: 11 จาก 75 มติในฐานข้อมูล

ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

“คุณเศรษฐาท่านบอกว่าถ้าได้เป็นนายกฯ ท่านจะให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ คำคำนี้มันแปลว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับ… ท่านจะให้มี สสร. เป็นองค์กรเฉพาะกิจขึ้นมาทำ เอาอำนาจรัฐสภาที่มีหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กับ สสร. ไปร่างขึ้นมาใหม่ มันเป็นปัญหาทั้งในเรื่องเนื้อหาและวิธีการ”

 • ที่มา: คัดเลือกโดย คสช.
 • ตำแหน่งอื่นๆ: รองประธาน กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, กมธ. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ผลงาน: 

– เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญที่เสนอว่านายกฯ ต้องเป็น สส. (พรรคเพื่อไทย)

– ไม่เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า)

– งดออกเสียง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (รื้อ สร้าง ร่างรัฐธรรมนูญ)

– ไม่ลงคะแนน การโหวตเลือก ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกฯ

– เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นนายกฯ

 • ลา/ขาดการลงมติ: 5 จาก 77 มติในฐานข้อมูล

ประพันธ์ คูณมี

“ไม่ใช่ว่าพรรครวมมาได้เสียงข้างมากแล้วผมจะโหวตให้ ต้องมีการพิจารณาว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกฯ หรือไม่ ประชาชนอาจจะเลือกเพราะนิยมในบุคลิกภาพ หน้าตาหล่อเหลา อาจจะเลือกเพราะมีบุญคุณ แต่เรา (สว.) ต้องตรวจสอบในเชิงลึกว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติหรือไม่”

 • ที่มา: คัดเลือกโดย คสช.
 • ตำแหน่งอื่นๆ: กมธ. การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ, โฆษก กมธ. พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 
 • ผลงาน: 

– ไม่เห็นชอบ แก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า)

– ไม่เห็นชอบ การโหวตเลือก ‘พิธา ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็นนายกฯ

– ไม่ลงคะแนน การโหวตเลือก ‘เศรษฐา ทวีสิน’ เป็นนายกฯ

 • ลา/ขาดการลงมติ: 2 จาก 5 มติในฐานข้อมูล
ที่มา

Author

ศศิพร คุ้มเมือง
วัยรุ่นกระดูกกร๊อบแกร๊บ ชอบเขียน ชอบอ่าน ชอบกินหมูกระทะ

Illustrator

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้หนึ่ง ชอบอ่าน เขียน และเวียนกันเปิดเพลงฟัง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า