กกต. เพราะอยากให้คนไทยเก่งคณิตศาสตร์และภาษาไทย

เวลานี้ 7 เสือ กกต. คือกลุ่มคณะบุคคลที่เนื้อหอมเสียยิ่งกว่าแคนดิเดตนายกฯ คนทั้งประเทศต่างพากันกล่าวขวัญถึง ด้วยผลงานอันลือลั่นตลอดช่วงที่มีการจัดเลือกตั้งจนถึงวันประกาศผล

กกต.ชุดนี้ เป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางการนับคะแนนที่ซับซ้อนจนนักคณิตศาสตร์ถึงขั้นต้องกุมขมับ และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางภาษาที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรมการเมืองไทยมาก่อน

หรือนี่คือกุศโลบายขององค์กรอิสระ เพื่อสร้างความช่างสังเกต ช่างสงสัย และบริหารตรรกะของคนไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมอุดมปัญญา

 

7 คน

คือจำนวนของ กกต. ชุดที่ 5 นับจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2540

ที่มาของ กกต. ชุดนี้ เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อทั้ง 7 คน มาให้ สนช. พิจารณา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติ ‘ไม่เห็นชอบ’ ทั้งหมด  ต่อมาวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการเสนอรายชื่อเป็นรอบที่ 2 โดย สนช.ลงมติเห็นชอบเพียง 5 คน ได้แก่ นายอิทธิพร บุญประคอง (ประธาน กกต.), นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายปกรณ์ มหรรณพ

ส่วนที่เหลืออีก 2 คนนั้น คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อให้ สนช. พิจารณาเป็นรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ซึ่ง สนช. ลงมติเห็นชอบให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเซฏร์ นุชนาฏ ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งอีก 2 คน รวมเป็น 7 คน

กล่าวโดยสรุป กกต. ชุดปัจจุบันทั้งหมดได้รับความเห็นชอบโดย สนช. ซึ่งถูกตั้งแต่งโดย คสช. อีกทีหนึ่ง

หลังได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และเข้าสักการะพระพรหมเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการ ช่วงเช้าของวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกว่า

“ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) เขียนชัดเจนว่าต้องเป็นกลาง กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำใด ๆ เป็นคาถาที่ กกต. ทุกคน รวมถึงผมต้องยึดมั่นจริงจัง นี่จะนำไปสู่การทำงานที่เร่งรีบ ซึ่งไม่ง่ายในทางปฏิบัติ แต่จะไม่เป็นปัญหาถ้าเรายึดหลักอันนี้”

ที่มา:
news.thaipbs.or.th
bbc.com

>800,000 คน

คือจำนวนของผู้ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. ในเว็บไซต์ change.org ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 มียอดรวมพุ่งถึงกว่า 815,000 รายชื่อ ขาดอีกเพียงประมาณ 185,000 รายชื่อ ก็จะครบ 1 ล้านคน ตามเป้าประสงค์ของการรณรงค์

ปัจจุบัน แคมเปญนี้นับเป็นเรื่องที่มีคนลงชื่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ change.org ประเทศไทย

ผู้จัดตั้งแคมเปญนี้ระบุว่า แม้การลงชื่อออนไลน์และการเคลื่อนไหวของประชาชนจะไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมาย แต่เชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

20,000 คน

20,000 > 800,000

รัฐธรรมนูญ 2560 ให้อำนาจประชาชนในการถอดถอน กกต. ได้ โดยมาตรา 236 ระบุว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา จากนั้นประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนหาข้อเท็จจริง

อีกช่องทางที่ประชาชนอาจไม่จำเป็นต้องเข้าชื่อ เพียงแต่ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ดำเนินการตามมาตรา 234 เพื่อพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ (หรือ กกต.) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และมาตรา 235 หาก ป.ป.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระทำความผิดตามที่ไต่สวนให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาษาไทยวันละคำ

สนับสนุนโดย กกต.


บัตรเสีย (น.)

บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ เช่น ทำเครื่องหมายอื่นใดที่ไม่ใช่กากบาท

ตัวอย่างประโยค: หากกากบาททับเลขพรรคการเมืองอื่นใดให้ถือเป็นบัตรเสีย แต่หากกากบาททับเลขอีกพรรคการเมืองหนึ่ง ให้ถือเป็นบัตรไม่เสีย เพราะเจตนาดี


บัตรที่นำมานับคะแนนไม่ได้ (น.)

บัตรลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ 1,542 ใบ ที่เดินทางมาไม่ทัน

ตัวอย่างประโยค: คะแนนเสียงของท่านไม่ได้เสีย เพียงแค่ไม่ถูกนับเท่านั้นเอง


บัตรเขย่ง (น.)

คือบัตร 9 ใบ อันเกิดจากอาการลักลั่นของจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปเพียง 38,268,366 ใบ แตกต่างจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 38,268,375 คน ผู้มาใช้สิทธิ 9 คนนั้นในระยะหนึ่งเมตรจากโต๊ะเซ็นชื่อรับบัตรและคูหา อาจเพิ่งนึกได้ว่าลืมปิดแก๊ส ไม่ได้ให้ข้าวแมว หรือปวดท้องจะคลอดลูก จึงผละออกจากหน่วยเลือกตั้งไปทำกิจธุระด่วนๆ ของตน ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา สบายใจได้ บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม

ตัวอย่างประโยค: บัตรเขย่งอาจเกิดจากการกระทำอารยขัดขืนแนวใหม่ โดยการเข้าคูหา แต่ไม่กาคะแนน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ยินยอมนอนหลับทับสิทธิ คือใช้สิทธิ แต่ไม่ใช้เสียง

บัตรเกิดใหม่ในหีบ (น.)

บัตรเลือกตั้งที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจยามอยู่ในที่รโหฐาน เลยชิงสุกก่อนห่ามผสมพันธุ์จนเพิ่มจำนวน

ตัวอย่างประโยค: บัตรเกิดใหม่ในหีบเป็นเครื่องยืนยันความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนคนไทย เพราะขยับจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เปอร์เซ็นต์

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

Illustrator

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้หนึ่ง ชอบอ่าน เขียน และเวียนกันเปิดเพลงฟัง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า