Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน  Lemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 2 

ต่อเนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. … ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้ว
ยังมีร่าง พ.ร.บ.แจ้งเตือนภัยสินค้าอันตราย เพื่อให้รัฐมีอำนาจเรียกเก็บสินค้าที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 


 

WAYLemon Law เครื่องมือต่อรองสินค้าชำรุด ตอน 2

Related Posts

รู้จัก ‘ฮาลาล’ ให้มากกว่าอาหาร (ตอน1)

ตามคัมภีร์อัลกุรอาน ‘ฮาลาล’ หมายถึง สิ่งที่แนะนำให้กับคนทุกคนบริโภค ไม่ใช่เฉพาะมุสลิม ฉะนั้น กรณีของอาหารฮาลาล ทุกวันนี้ คนทั่วไปก็ให้ความสนใจกันมากขึ้น

จบปัญหาสินค้าชำรุดด้วย Lemon Law

Lemon Law หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามือหนึ่งแล้วพบความชำรุดบกพร่องในการใช้งาน แม้ขณะนี้เมืองไทยจะยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่ก็เริ่มมีการศึกษาและผลักดันกรณีดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Lemon Law ตัวช่วยเมื่อสินค้าชำรุด

‘Lemon’ เป็นแสลงหมายถึง สินค้าที่ชำรุดเสียหาย ถ้าเป็นรถยนต์ ก็ถือว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่เจ้าของต้องเทียวพาไปเข้าอู่อยู่ตลอด ฉะนั้น Lemon Law ก็คือกฎหมายส่งคืนสินค้าชำรุด นั่นเอง