ยามเจ็บ ยามป่วย

สำหรับคนไร้บ้านในฟิลิปปินส์ สิ่งหนึ่งที่พวกเขาและเหล่าคนจนแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงคือ การรักษาพยาบาล แม้กระทั่งยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 'พวกเขา' ยังต้องซื้อสำลีและยาใส่แผลเอง ไม่นับรวมการถูกปฏิเสธการได้รับการรักษาตามสิทธิที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมี นี่คือเรื่องราวเจ็บปวดอีกประการของเหล่าคนไร้บ้าน

สุขภาพแรงงานเพื่อนบ้าน อยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

วงคุยที่ชวนถกเถียงว่า 'ร่าง' ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560-2564 ที่ถูกเขียนขึ้น เป็นการคิดจากกรอบปัญหาที่ซับซ้อนในแต่ละพื้นที่หรือไม่ และจะถูกนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้แรงงานเพื่อนบ้านเข้าสู่ระบบหลักประกันได้มากและสะดวกขึ้นจริงหรือไม่