Infographic: สำรวจภาษีน้ำตาลรอบโลก - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Infographic: สำรวจภาษีน้ำตาลรอบโลก

หลังจากมาตรการเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม (sugar-sweetened beverages: SSBs) ของประเทศไทยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นว่า อาจสร้างความไม่เป็นธรรมในการเก็บภาษี นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการน้ำตาล

ชวนสำรวจภาษีน้ำตาลรอบโลก ว่าสามารถช่วยลดปริมาณการบริโภคน้ำตาล แก้ปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของผู้บริโภคได้อย่างไร

 

world obesity infographic

 

logo sponsor

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY