ส่องนโยบายเกษตร 8 พรรคการเมือง ขายฝันหรือทำได้จริง

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14 สิงหาคม 2565) ระบุว่า มีจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 9,202,664 ราย หรือคิดเป็น 17.59 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ตัวเลขเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่า กลุ่มอาชีพเกษตรกรคือฐานเสียงสำคัญของสมรภูมิเลือกตั้งเสมอมา

การหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองในศึกเลือกตั้ง 2566 นี้ หลายนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ลดต้นทุนเกษตรกร ฯลฯ แต่นโยบายเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ที่จะกุมหัวใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) สรุปนโยบายด้านการเกษตรของแต่ละพรรคการเมืองในเวที ‘วิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองและข้อเสนอสำหรับการเลือกตั้ง 2566 เพื่อความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตเกษตรกร’ เพื่อไขคำตอบว่า นโยบายแบบใด ตอบโจทย์เกษตรกรมากที่สุด

ถัดจากนี้คือนโยบายด้านการเกษตรของ 8 พรรคการเมือง ซึ่ง ณ วันที่รวบรวมข้อมูล (24 กุมภาพันธ์ 2566) ยังไม่มีนโยบายจากพรรครวมไทยสร้างชาติของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่อย่างใด

เพื่อไทย

ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

 1. ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ agritech ภายในปี 2570 เช่น เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (precision agriculture) ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือการเกษตร ปรับปรุงหน้าดิน ใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น การทำเกษตรแบบมีเป้าหมาย ขึ้นราคาสินค้าเกษตร ใช้การตลาดนำการผลิต แปลงสินทรัพย์ดิจิทัล (NFT) เพื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้ต่างชาติช่วยเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
 2. ทลายการผูกขาดในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางรายย่อย เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ผลไม้
 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สร้างคลองส่งน้ำเชื่อมแม่น้ำสายหลัก จัดทำอ่างเก็บน้ำ แก้มลิง 

ที่มา https://ptp.or.th/archives/22822

ภูมิใจไทย

เกษตรร่ำรวยด้วย Contact Farming

 1. เกษตรร่ำรวยด้วย ‘Contract Farming’ เน้นพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน กำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าในตลาดโลก และขยายไปสู่พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพด มะพร้าว ลำไย
 2. พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอก คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยเฉพาะหนี้ในระบบ โดยผู้กู้ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 ปี และดอกเบี้ยจะไม่มาทบต้น ทบดอก

ที่มา https://bhumjaithai.com/policy/80674 

ประชาธิปัตย์

สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ

 1. ต่อยอดโครงการประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด
 2. ชาวนารับ 30,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน
 3. ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 4. ให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรประมง 2,800 กลุ่ม กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปี 
 5. ปลดล็อกประมงพาณิชย์ ภายใต้กติกา IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)
 6. ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี แก้ปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน
 7. ออกกรรมสิทธิ์ที่ทำกินให้เกษตรกรกลุ่มต่างๆ
 8. ธนาคารหมู่บ้านและชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาททั่วประเทศ

ที่มา https://thestandard.co/democrat-party-8-policy/

ก้าวไกล

‘กระดุม 5 เม็ด’ เปลี่ยนชีวิตเกษตรไทย

เม็ด 1 ที่ดิน: ปฏิรูปที่ดิน คืนที่ดินประชาชน 10 ล้านไร่

 • กองทุนพิสูจน์สิทธิ 10,000 ล้านบาท ยุติข้อพิพาทและออกเอกสารสิทธิ์ให้เกษตรกร
 • ออกโฉนด ส.ป.ก. / นิคมสหกรณ์
 • ตั้งธนาคารที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชน
 • เปลี่ยนระบบภาษีที่ดิน กระจายที่ดินออกจากมือนายทุน

เม็ด 2 หนี้สิน: ปลดหนี้เกษตรกร

 • ปลดหนี้ ธ.ก.ส. เกษตรกรสูงวัย จ่ายหนี้ถึงครึ่ง รัฐยกอีกครึ่งให้ทันที
 • เช่าที่เกษตรกรเพื่อปลูกไม้มีค่า
 • เช่าหลังคาบ้าน ติดแผงโซลาร์ ขายไฟฟ้าปลดหนี้
 • ทุกบาทที่จ่ายหนี้ต้องลดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย

เม็ด 3 ต้นทุน: ลดต้นทุน น้ำ-ปุ๋ย-เครื่องจักร

 • เพิ่มงบพัฒนาแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น 25,000 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน 90 ล้านไร่
 • ปุ๋ยสั่งตัด แม่ปุ๋ยราคาถูก ผ่านสหกรณ์-กลุ่มเกษตร-วิสาหกิจชุมชน
 • สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มเงินทุน ขยายตลาด
 • ดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่อนเครื่องจักรการเกษตร

เม็ด 4 นวัตกรรม: สร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า

 • สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 • พัฒนาสินค้าชุมชน 1 ท้องถิ่น 1 โรงงานสินค้าแปรรูป
 • อาหารโรงเรียนจากชุมชน ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง
 • เปิดตลาดโลก สร้างโอกาสเกษตรกรไทย

เม็ด 5 ต่อยอด: หารายได้ต่อยอด เพื่อเกษตรกรไทยก้าวหน้า

 • รับรองมาตรฐาน GAP-GMP-เกษตรอินทรีย์ ส่งสินค้าเกษตรคุณภาพดีทั่วโลก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ปลดล็อกฟาร์มสเตย์ เปลี่ยนไร่นาเป็นรายได้ สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • จ้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สอนเกษตรกรวัยเก๋าใช้เทคโนโลยี

ที่มา https://www.moveforwardparty.org/article/policies/17234/

พลังประชารัฐ

เศรษฐกิจประชารัฐ

 1. ยกระดับความสามารถผู้ผลิต 5 ล้าน Smart SMEs 1 ล้าน, Smart Farmers 1 ล้าน, Startups 1 ล้าน, Makers และกลุ่มค้าปลีกชุมชน 1 ล้าน
 2. ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ด้วยนโยบาย ‘3 เพิ่ม 3 ลด’ คือ ‘เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก’ และ ‘ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน’
 3. กระจายรายได้ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านโครงการ ‘บัตรประชารัฐ’ เพิ่มวงเงินรายเดือนเป็น 700 บาท
 4. เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจแบ่งปัน
 5. เศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G
 7. ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสธุรกิจ ปฏิรูประบบราชการ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่มา https://pprp.or.th/service/7

ชาติไทยพัฒนา

WOW Thailand เกษตรกร แข่งขันได้

 1. ผลักดันเกษตรกรสมัยใหม่ขายคาร์บอนเครดิตให้รัฐและเอกชน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมต่อฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ
 2. แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ สนับสนุนเงินทุนเพาะปลูก ไร่ละ 1,000 บาท (ข้าวและพืชเศรษฐกิจ) 
 3. ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศ หน่วยละ 2 บาท ควบคุมค่าไฟ ลดภาระรายจ่าย ลดต้นทุน
 4. บาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการเกษตรน้ำน้อย และลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำดื่มบริโภค
 5. งบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท พัฒนาระบบกำจัดขยะ ระบบไฟฟ้าธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 6. สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ 3,000 บาท

ที่มา https://www.chartthaipattana.or.th/wow-thailand

ชาติพัฒนากล้า

เกษตรสร้างชาติ เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม

 1. พัฒนาสินค้าเกษตรพรีเมียม เพิ่มคุณภาพการผลิต จำหน่ายในราคาสูง
 2. เทคโนโลยีช่วยเกษตรแปรรูป เสนอระบบ Cloud Factory โดยรัฐให้เงินสนับสนุน 
 3. เกษตรกรคือผู้ประกอบการ ด้วยการค้าขายออนไลน์ ตลาดแบบไร้พรมแดน 
 4. ปรับโครงสร้างสหกรณ์เกษตรไทย รวมกลุ่มบริษัทที่ผลิตสินค้าเกษตร และผลักดันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ที่มา https://siamrath.co.th/n/420141

พรรคไทยสร้างไทย

เกษตรกรไทยหายจน หมดหนี้ มีรายได้ตลอดปี

 1. สินค้าเกษตรราคาดี เกษตรกรกำหนดราคาขายได้เอง เปิดตลาดสินค้าเกษตรทุกช่องทาง สร้างศูนย์แปรรูปและขนส่งสินค้าประจำจังหวัด
 2. ปรับโครงสร้างการผลิต สร้างสมดุลอุปสงค์-อุปทาน ยกระดับราคาผลผลิตอย่างยั่งยืน (zoning)
 3. แก้นาแล้ง-น้ำท่วมอย่างยั่งยืน ขุดลอกคลอง ขุดบ่อนา 1 ล้านบ่อ ขุดบ่อบาดาล 1 แสนบ่อ ธนาคารน้ำใต้ดินทุกพื้นที่ 
 4. เกษตรรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน BCG Model ใช้เทคโนโลยี AI และนวัตกรรม
 5. เกษตรอุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ไบโอพลาสติก เครื่องสำอาง พลังงาน แปรรูปยางพารา
 6. แก้ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และปฏิวัติการใช้ที่ดิน สปก. ด้วยการจัดแบ่งโซน 
 7. กองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเกษตรกร 

ที่มา https://www.biothai.net/policy/fairtrade/5465 

Author

ยสินทร กลิ่นจำปา
ผู้ปกครองของแมวน้อยวัยกเฬวราก จิบเบียร์บ้างตามโอกาส จิบกาแฟดำเป็นครั้งคราว จิบน้ำเปล่าเป็นกิจวัตร เชื่อว่าสิ่งร้อยรัดผู้คนคือเรื่องราวและความหวัง พยายามเขย่าอัตตาตนเองด้วยบทสนทนากับคนรอบข้าง

Illustrator

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้หนึ่ง ชอบอ่าน เขียน และเวียนกันเปิดเพลงฟัง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า