ณัฐ วิไลลักษณ์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ณัฐ วิไลลักษณ์
ณัฐ วิไลลักษณ์
งานหลักคือดูแลผู้คนบนท้องฟ้า แต่พอเท้าแตะดินก็กลายเป็นคนเขียนๆ อ่านๆ เชื่อมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีสตรีนิยมเป็นศาสนา และลมหายใจเข้าออกเป็นประชาธิปไตย