ประกาศแล้ว รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 250 คน

ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 269 (1) กำหนดว่าให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา สว.

ใน 250 คนนั้นมีโควตาของผู้บัญชาการเหล่าทัพและปลัดกระทรวงกลาโหมโดยตำแหน่ง คือ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผบ.ทบ.), พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ (ผบ.ทร.), พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยศริน (ผบ.ทอ.), พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา (ผบ.ตร.), พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี (ผบ.สส.) และ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ (ปลัดกระทรวงกลาโหม)

 

ทั้งนี้ สว. ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของ คสช. มีทำหน้าที่สำคัญ เช่น เป็นตัวแปรหลักในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี, ทำหน้าที่ควบคุมรัฐบาลให้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับเสียงเห็นชอบจาก สว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เป็นต้น

14 พฤษภาคม 2562 หลังจากการคัดเลือกรอบแรก 400 คน นี่คือ 250 รายชื่อสุดท้ายที่ได้เข้าสภาฯ ในฐานะ สว.

 

ประกาศ
แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
3. พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์
4. นายกล้านรงค์ จันทิก
5. นายกษิดิศ อาชวคุณ
6. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
9. นายกิตติ วะสีนนท์
10. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
11. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
12. นายเกียว แก้วสุทอ
13. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
14. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
15. นายคำนูณ สิทธิสมาน
16. นายจเด็จ อินสว่าง
17. นายจรินทร์ จักกะพาก
18. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
19. พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา (ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
20. พลตำรวจโทจิตติ รอดบางยาง
21. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
22. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
23. นางจิรดา สงฆ์ประชา
24. พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์
25. พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ
26. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
27. นายเจน นำชัยศิริ
28. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
29. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
30. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รองนายกรัฐมนตรี)
31. นายเฉลา พวงมาลัย
32. พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม (น้องชาย นายวิษณุ เครืองาม)
33. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
34. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
35. นายเฉลียว เกาะแก้ว
36. นายชยุต สืบตระกูล
37. พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ
38. นายชลิต แก้วจินดา
39. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
40. พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน (ผู้บัญชาการทหารอากาศ)
41. พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
42. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
43. พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
44. พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์
45. พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
46. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย
47. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ
48. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
49. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
50. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
51. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย (คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)
52. นายณรงค์ รัตนานุกูล
53. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
54. นายณรงค์ อ่อนสอาด
55. พลเอกณัฐ อินทรเจริญ (ปลัดกระทรวงกลาโหม)
56. พลเอกดนัย มีชูเวท
57. นางดวงพร รอดพยาธิ์
58. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
59. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
60. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
61. พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
62. พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย
63. พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง
64. นายตวง อันทะไชย
65. พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช
66. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
67. นายถวิล เปลี่ยนศรี
68. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
69. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์
70. นายทรงเดช เสมอคำ
71. พลเอกทวีป เนตรนิยม
72. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี
73. นางทัศนา ยุวานนท์
74. ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ
75. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
76. พลเอกธงชัย สาระสุข
77. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)
78. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
79. นายธานี สุโชดายน
80. นายธานี อ่อนละเอียด
81. พลเอกธีรเดช มีเพียร
82. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
83. พลเรือเอกนพดล โชคระดา
84. พลเอกนพดล อินทปัญญา
85. พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์
86. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
87. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
88. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
89. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
90. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
91. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
92. พลเอกบุญธรรม โอริส
93. นายบุญมี สุระโคตร
94. นายบุญส่ง ไข่เกษ
95. พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
96. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
98. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกรทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)
99. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
100. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
101. นายประมนต์ สุธีวงศ์
102. นายประมาณ สว่างญาติ
103. ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์
104. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
105. พลเอกประสาท สุขเกษตร
106. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
107. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
108. พลเอกปรีชา จันทร์โอชา (น้องชาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
109. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
110. นายปัญญา งานเลิศ
111. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
112. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
113. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
114. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
115. พลเอกโปฎก บุนนาค
116. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
117. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
118. พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี (ผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
119. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
120. นายพลเดช ปิ่นประทีป
121. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
122. พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์
123. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
124. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
125. พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์
126. นายพิศาล มาณวพัฒน์
127. พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
128. พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร
129. นายพีระศักดิ์ พอจิต
130. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
131. พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
132. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
133. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
134. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
135. นางสาวภัทรา วรามิตร
136. นายภาณุ อุทัยรัตน์
137. นายมณเฑียร บุญตัน
138. พลอากาศเอกมนัส รูปขจร
139. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
140. พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์
141. พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
142. พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ
143. พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน
144. นายยุทธนา ทัพเจริญ
145. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
146. นายระวี รุ่งเรือง
147. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
148. นายลักษณ์ วจนานวัช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
149. พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ (ผู้บัญชาการทหารเรือ)
150. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
151. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
152. ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
153. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร
154. นางวรารัตน์ อติแพทย์
155. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์
156. พลเอกวลิต โรจนภักดี
157. พลเอกวสันต์ สุริยมงคล
158. พลเอกวัฒนา สรรพานิช
159. นายวันชัย สอนศิริ
160. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
161. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
162. นายวิทยา ผิวผ่อง
163. พลเอกวินัย สร้างสุขดี
164. พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
165. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
166. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
167. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
168. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
169. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)
170. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
171. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
172. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
173. พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
174. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
175. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
176. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
177. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
178. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
179. พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร
180. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
181. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ (น้องชาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
182. นายศุภชัย สมเจริญ
183. พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
184. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
185. พลเอกสกล ชื่นตระกูล
186. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
187. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
188. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
189. พลเอกสนธยา ศรีเจริญ
190. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
191. นายสม จาตุศรีพิทักษ์
192. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
193. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
194. นายสมชาย เสียงหลาย
195. นายสมชาย แสวงการ
196. นายสมชาย หาญหิรัญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
197. นายสมเดช นิลพันธุ์
198. พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา
199. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
200. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
201. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
202. พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข
203. พลเอกสมหมาย เกาฏีระ
204. พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่
205. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
206. พลเอกสสิน ทองภักดี
207. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
208. นายสัญชัย จุลมนต์
209. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
210. นายสำราญ ครรชิต
211. พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์
212. พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
213. พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย
214. นายสุชัย บุตรสาระ
215. นายสุธี มากบุญ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)
216. นางสุนี จึงวิโรจน์
217. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
218. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
219. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
220. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
221. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
222. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
223. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
224. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
225. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
226. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
227. นายเสรี สุวรรณภานนท์
228. พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
229. พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
230. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา)
231. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
232. นายอนุมัติ อาหมัด
233. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
234. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
235. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
236. พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ผู้บัญชาการทหารบก)
237. นายอมร นิลเปรม
238. นายออน กาจกระโทก
239. พลเอกอักษรา เกิดผล
240. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
241. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข
242. พลโทอำพน ชูประทุม
243. นายอำพล จินดาวัฒนะ
244. พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต
245. นายอุดม คชินทร
246. นายอุดม วรัญญูรัฐ
247. พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
248. นายอุปกิต ปาจรียางกูร
249. พลเอกอู้ด เบื้องบน
250. พลตรีโอสถ ภาวิไล

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ratchakitcha.soc.go.th

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึกการตั้งค่า