Interview - 2/15 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Interview
'เชื้อชาติ' และ 'ชาติพันธุ์' ยังเป็นประเด็นทางสังคมได้ทั้งปีทั้งชาติ กับคำถามคลาสสิกว่า "คนไทยหรือเปล่า" ซึ่ง สุจิตต์ วงษ์เทศ เคยตั้งคำถามอีกชุดไว้ว่า "คนไทยมาจากไหน" จนถึงเรื่องที่ควรคิดต่อ ความเป็นไทยที่แท้นั้นมีจริงหรือเปล่า
หากมองสังคมเป็นโครงข่ายระบบนิเวศที่ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นเหมือนตาข่ายของปัญหาที่โยงใยกันในระดับโลก ที่เกิดในระดับนโยบายแต่ส่งผลสะเทือนถึงระดับบุคคล