Opinion - 2/30 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Opinion
เปิดมุมมองการวิเคราะห์เรื่องที่อยู่อาศัยด้วยแว่นของเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยมองที่อยู่อาศัยใน หนึ่ง-ทุน ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและกำหนดความสัมพันธ์ในระบบทุนนิยม สอง-วัตถุกำหนดความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เป็นผู้เช่า หรือเป็นแค่ผู้อาศัย และ สาม-มิติด้านอุดมการณ์ ที่ส่งเสริมการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ วิพากษ์​ยุทธศาสตร์​ 20 ปีของรัฐบาล ที่เผยให้เห็นความสัมพันธ์​เชิงอำนาจผ่านโครงการของรัฐที่จับมือกับทุนใหญ่ โดยไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น หากยังเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมอย่างลึกซึ้งพร้อมกันไปด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงเป็นเครื่องมือของรัฐไทยที่จะผลักดันให้เป็น 'รัฐบรรษัทอำนาจนิยม'