จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในแวดวงวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ขวบ สู่โลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เปรียบได้ว่า สมองส่วนหน้าสุดมีบทบาทสำคัญเสมือนซีอีโอในการควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และทุกๆ การกระทำของมนุษย์ หากสมองส่วนนี้ได้รับการกระตุ้น ฝึกฝน พัฒนา จะทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อ มีความยับยั้งชั่งใจ รู้จักวางแผน จัดลำดับความสำคัญ สามารถคิดและทำสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

มาดูกันว่า ทักษะอะไรบ้างที่เด็กยุคนี้พึงมี

Editorial Staffจัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

Related Posts

พัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมให้เด็กไทย

เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning Skills: SEL) เช่น การร่วมมือ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นทักษะสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

ปกรณ์ สันติสุนทรกุล: ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘Dek-D’ 18 ปี ที่วัยรุ่นไม่เคยเปลี่ยน

ชวน ปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D คุยด้วยความสงสัยว่าทำไม Dek-D ถึงไม่ยอมแก่ และในฐานที่แอบดูวัยรุ่นคุยกันในบอร์ดมากว่า 18 ปี เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มัน 'จ๊าบๆ' ในวัยรุ่นสมัยนี้บ้าง?!

เด็กในศตวรรษที่ 21  ต้อง “ไม่” ให้มากกว่า ‘เชื่อ’  

เมื่อทักษะการเล่าเรียนด้วยการท่องบทอาขยาน ท่องจำ ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในยุคนี้คือ 'วินัยทางสติปัญญา' ในโลกที่ข้อมูลล้นจนแทบทะลัก ทักษะในการคิดก่อนเชื่อ คิดวิเคราะห์ ศึกษาให้ลึกและการมีวิจารณญาณจึงสำคัญที่สุด