Related Posts

รางวัลแห่งปีศาจ การโต้ตอบทางวรรณกรรม

'รางวัลปีศาจ' คือรางวัลทางวรรณกรรมที่ตั้งชื่อตามนวนิยาย 'ปีศาจ' ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ ทางฝ่ายผู้จัดวางเป้าหมายว่า รางวัลนี้จะเป็นรางวัลวรรณกรรมของประชาชนอย่างแท้จริง

WAY Documentary: สว่างเสมอ

WAY Documentary เสนอสารคดีขนาดสั้น 'สว่างเสมอ' ว่าด้วยโรงเรียนปริยัติธรรม พื้นที่ทางโอกาสการศึกษา

การเรียนยุคกลาง…ศาสนาทำหน้าที่แกนกลางของสังคม

ต่อจากตอนที่แล้ว วิวัฒนาการการศึกษาของมนุษย์ ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของ 'ศาสนา' ซึ่งเป็นแกนกลางที่ทรงอิทธิพลต่อสังคมและระบบการเรียนรู้มาแต่โบราณ ตั้งแต่กรีก โรมัน และคริสตจักร ซึ่งยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน