WAY Shortcut : คุยกับใครใน WAY 78 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

WAY Shortcut : คุยกับใครใน WAY 78

‘WAY Shortcut’ รายการย่อยบทสัมภาษณ์ให้เสพง่ายขึ้น พบกับโลกภาพถ่ายสีขาวดำของ ‘ผ้าป่าน’ สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ในคอลัมน์ Face Of Entertainment และนั่งฟัง ‘รัฐกับศาสนา’ ของ พิพัฒน์ พสุธารชาติ ในคอลัมน์ Interview

Author