WAY Documentary: สว่างเสมอ

WAY Documentary เสนอสารคดีขนาดสั้น 'สว่างเสมอ' ว่าด้วยโรงเรียนปริยัติธรรม พื้นที่ทางโอกาสการศึกษา

WAY Documentary: หลังภูเขาหน้าเสาธง

ชวนชมสารคดี 'หลังภูเขาหน้าเสาธง' เรื่องราวของโรงเรียนเพียงหลวง 11 (สล่าเจียงตอง) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นี่ นักเรียนใช้โรงเรียนเป็นที่พักอาศัย เพราะบ้านของพวกเขาไกลเกินกว่าจะเดินทางไป-กลับ ได้

ลูกชายของทะเล

'ลูกชายของทะเล' ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นลำดับที่ 3 ของ way documentary กับเรื่องราวของชาวประมงที่หมู่บ้านคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเพียงเรื่องการหาปลา แต่ยังเก่งกาจในการอนุรักษ์ทรัพยากรหน้าบ้านของตัวเอง

ออน เดอะ โร้ด

'ออน เดอะ โร้ด' ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นลำดับที่ 2 ของ way documentary